Årsredovisning
Senast uppdaterad: 9 januari

Ersättningarna för den licensierade kopieringen 2015 blev rekordstor. Den totala inkasseringen ökade till 230,1 Mkr (216,0). Huvuddelen av ersättningarna, som delvis är periodiserade, kommer från undervisningsavtal.
Arsredovisning_2015_Bonus_Copyright_Access-2

Pengar till rättighetshavarna

Under verksamhetsåret har 205,0 Mkr (195,7) fördelats till företrädare för svenska och utländska rättighetshavare.

Inkassering och kostnader 2015

Största avtalsområdet inom undervisningssektorn är grund- och gymnasieskolor följt av högskolor och universitet. Inkassering sker också för kopiering i studiecirklar, i musik- och kulturskolor, vid arbetsmarknadsutbildningar och i samband med konfirmandundervisning. Annan kopiering som betalas ersättning för sker på arbetsplatser och i samband med gudstjänster.
Totalt uppgick ersättningarna för kopiering enligt inhemska avtal till 221,6 Mkr (207,3). Ersättningar från utländska organisationer minskade något till 8,5 Mkr (8,7).

Räntebärande placeringar

Inkasserade ersättningar har huvudsakligen placerats i räntebärande konton och fonder i avvaktan på vidare distribution till rättighetshavare. Totalt har avkastningen uppgått till 0,6 Mkr (1,3).

Fortsatt låga kostnader

De administrativa kostnaderna för verksamheten uppgick till drygt 13,8 Mkr (12,5). Den administrativa kostnaden räknad som andel av den inhemska inkasseringen blev 6,0 procent (5,8) – en fortsatt mycket låg kostnad ur ett internationellt perspektiv.
Fördjupat om fördelning
#inlineditbutton