200_x_533_utbl_1485312639
Bonus Copyright Access historik
Senast uppdaterad: 2016-12-19

Bonus Copyright Access historia sträcker sig drygt 40 år bakåt i tiden. Upphovsrätten i Sverige har funnits i drygt 200 år.

2016

Fil Dr Tomas Lidman, tidigare riksbibliotekarie och riksarkivarie, väljs den 13 maj till ny ordförande av en enig föreningstämma. Avgående ordföranden Bengt Westerberg avtackas efter drygt sju år på posten.

2015

Kopieringsersättningarna blev åter rekordstora. Den totala inkasseringen ökade med 6,5 procent till 230,1 Mkr (216,0). Därav svarade de inhemska ersättningarna för 221,6 Mkr (207,3).
Under hösten flyttade Bonus Copyright Access till nya kontorslokaler vid Torsgatan 21 i Stockholm (Bonnierhuset).

2014

Bonus Presskopia byter namn till Bonus Copyright Access.
Ersättningarna för den licensierade kopieringen blev rekordstora. Den totala inkasseringen ökade med nio procent till 216,0 Mkr (198,2). Därav svarade de inhemska ersättningarna för 207,3 Mkr (190,5).
Nya avtal träffades för att möjliggöra exemplarframställning och tillgängliggörande av dagstidningar.

2013

Upphovsrättslagens regler om avtalslicens ändras. Bland annat införs förbättrade möjligheter att licensiera upphovsrätt på utbildningsområdet och på arbetsplatser.
En ny moderniserad arbetsplatslicens träder ikraft som ger möjligt att kopiera och dela upphovsrättsskyddade verk både analogt och digitalt. Ett nytt ramavtal tecknas med Sveriges Kommuner och Landsting för perioden VT 2014 till VT 2017. Förhandlingarna om nytt högskoleavtal slutförs och ett tvåårigt avtal tecknas för perioden 2014 till 2015.
Bonus Copyright Access arrangerar Nordiskt stormötet i Visby under två dagar för ett 70-tal tjänstemän och förtroendevalda från samtliga nordiska systerorganisationer.
2013 års ersättningar uppgår till totalt 198,2 Mkr (193,4). Den inhemska inkasseringen blev rekordstor, 190,5 Mkr (184,9).

2012

Ett nytt ömsesidighetsavtal sluts med Copyright Agency i Australien.
Bonus Presskopia uppvaktar justitieministern tillsammans med företrädare för upphovsmän, förlag, utgivare, medieföretag och kulturinstitutioner för att uttrycka sin oro över att propositionen förenats avseende avtalslicensförslagen i delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).
2012 års ersättningar för kopiering uppgår till totalt 193,4 Mkr (177,7). Den inhemska inkasseringen blev rekordstor, 184,9 Mkr (170,8).

2011

SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) blir motpart i förhandlingarna om ett nytt ramavtal på högskoleområdet istället för staten.
2011 års ersättningar för kopiering uppgår till totalt 177,7 Mkr (169,6). Den inhemska inkasseringen blev rekordstor, 170,8 Mkr (161,1).

2010

Nya treåriga avtal börjar gälla för grund- och gymnasieskolan. Skolkopieringsavtalet ger nu såväl lärare som elever rätt att kopiera. Avtalet blir teknikneutralt. Litterära verk, bilder och noter får kopieras och delas digitalt och analogt.
Bonus Presskopia lämnar yttrande till Justitiedepartementet över utredningsförslaget Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24.
2010 års ersättningar för kopiering uppgår till totalt 169,6 Mkr (163,8). Den inhemska inkasseringen blev rekordstor, 161,1 Mkr (157,3).

2009

Nytt ramavtal tecknas med Sveriges Kommuner och Landsting för läsåret 2009/2010.

2008

Nytt avtal tecknas med Svenska kyrkan avseende kopiering i samband med konfirmationsundervisning, undervisning i pastoralinstituten (numer Svenska kyrkans undervisningsinstitut) samt för anställdas kopiering för intern information och utbildning inom arbetsplatsen Svenska kyrkan.
Bonus Presskopia arrangerar Nordiskt stormötet i Sigtuna under två dagar för ett 70-tal tjänstemän och förtroendevalda från samtliga nordiska systerorganisationer.
Bengt Westerberg väljs av en enhällig extra föreningsstämma den 15 oktober till ny ordförande med anledning av att Bonus Presskopias avgående ordförande, professor Jan Rosén, utsetts av regeringen till särskild utredare och ansvarig för utredningen "Översyn av vissa frågor om upphovsrätt".
2008 års ersättningar för kopiering ökar med 15,9 procent och uppgick till totalt 173,2 Mkr (149,5).

2007

Högskoleavtalet moderniseras. Utöver fotokopiering får lärarna nu göra utskrifter från digitala förlagor t.ex. från internet.
Förhandlingar slutfördes med Svenska kyrkan om ett nytt avtal för kopiering vid gudstjänstbruk.
2007 års ersättningar för fotokopiering ökar med 6,5 procent och uppgick till totalt 149,5 Mkr (140,6).

2006

Under våren 2005 träffas nya ramavtal med Kommun- respektive Landstingsförbundet för de två läsåren 2005/2006 respektive 2006/2007.
Nytt avtal om kopiering på universitet och högskolor tecknas med staten efter förhandlingar med Utbildnings- och kulturdepartementet.
Ersättningar för fotokopiering ökar med elva procent och uppgår till totalt 140,6 Mkr (126,7).
Bonus vd Christer Johansson väljs till ny ledamot i IFRROs styrelse.

2005

Upphovsrättslagen ändras 1 juli i samband med att Infosoc-direktivet införlivas i svensk rätt. Skolkopieringsavtalet moderniseras. Utöver fotokopiering får lärarna nu göra utskrifter från digitala förlagor t.ex. från internet.
Det s.k. interinformationsavtalet för arbetsplatskopiering sjösätts baserat på den nya avtalslicensbestämmelsen i upphovsrättslagen som möjliggör kollektiv licensiering på området.

2004

Professor Jan Rosén väljs till ny ordförande av en enhällig föreningsstämma att efterträda avgående ordförande, f.d. justitierådet Hans Gunnar Solerud.

2003

Vid utgången av 2003 finns bilaterala avtal tecknade med Copy-Dan (Danmark), Kopiosto (Finland), Norge (Kopinor), CCC (USA) samt med England (CLA), Island (Fjölís) och Färöarna (Fjølrít).
Bonus Presskopia ökar sitt deltagande i det internationella samarbetet inom IFRRO och är representerat i arbetsgrupperna ”European Group”, ”Digital Issues Group”, ”Licensing of Newspapers and Similar Publications” samt ”Legal Issues Committee”.
Bonus Presskopia lämnar yttrande till Justitiedepartementet över förslag till direktiv om åtgärder och förfaranden för att upprätthålla skyddet för immateriella rättigheter. Bonus Presskopia yttrar sig även över Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.
Under hösten tillträder Christer Johansson som ny verkställande direktör.

2001 – 2002

Stadgeändring genomförs innebärande att räkenskapsåret övergår till att bli kalenderår samt att räkenskapsåret 2001-07-01 – 2002-06-30 förlängs till att omfatta tiden 2001-07-01 – 2002-12-31.
Bonus Presskopia är representerat i IFRRO:s arbetsgrupper ”European Group”, ”New Technologies Committee” samt ”Licensing of Newspapers and Similar Publications”.
2001 är Bonus Presskopia värd för det Nordiska stormötet där tjänstemän och förtroendevalda från samtliga nordiska systerorganisationer deltar.

1999

BONUS och Presskopia går samman. Den ekonomiska föreningen Bonus Presskopia skapas.

1996

Bildorganisationerna ansluter sig till Presskopia.
Justitierådet Hans Gunnar Solerud väljs av en enhällig föreningsstämma till ny ordförande efter avgående ordföranden, riksåklagaren Magnus Sjöberg.

1994

Kopieringsavtalen för universitet och högskolor sluts med varje enskilt lärosäte. Ramavtalet förhandlas med staten.
Ett modellavtal som BONUS varit med och arbetat fram inom ramen för IFRRO-samarbetet (International Federation of Reproduction Rights Organisations) skapar förutsättning för ömsesidighetsavtal med utländska organisationer för utväxling av inkasserade utländska ersättningar.

1989

Kommunförbundet blir motpart i förhandlingarna om ett nytt normalavtal på skolområdet istället för staten.

1988

Sedan 1984 har BONUS tillsammans med rättighetshavare från ett antal länder internationellt utbyte kring lagstiftningsfrågor och kopieringsavtal i respektive land. 1988 formaliseras gruppen och IFRRO blir en sammanslutning med mandat att för sina medlemmar föra fram deras talan inför internationella organ som WIPO, UNESCO, Europeiska gemenskapen och Europarådet.

1985

Efter två års förhandling enas BONUS och utbildningsdepartementet om nytt avtal på skol- och högskoleområdet.

1982

Presskopia bildas av organisationer inom tidnings- och tidskriftsområdet. Presskopia bildas för att licensiera kopiering av artiklar för intern information inom företag organisationer och myndigheter.

1981

Avtalslicensbestämmelsen som möjliggör kollektiv licensiering av fotokopiering i undervisningssammanhang införs i upphovsrättslagen.
Det nya avtalet för skolväsendet tecknas nu med stöd av avtalslicensen. Även universitet och högskolor tecknar nu för första gången avtal.

1973

Det första kopieringsavtalet för grund- och gymnasieskolor sluts mellan staten och BONUS efter sex års förhandling. Avtalet blir startpunkten för BONUS verksamhet.

1971

Rättighetshavarnas gemensamma organ BONUS (Bild Ord Not Upphovsrättslig Samorganisation) lanseras. I BONUS finns författare förläggare journalister tidningsägare tonsättare musikförlag bildkonstnärer och fotografer representerade.

1967

Staten tillsätter två sakkunniga personer med uppgift att förhandla om en avtalsreglering av de upphovsrättsliga frågorna på undervisningsområdet.

1960

Den nya upphovsrättslagen träder ikraft.

1956

Den så kallade Auktorrättskommittén lämnar ett betänkande (SOU 1956:25) som innehåller förslag till helt nya lagar om det upphovsrättsliga skyddet och skyddet för fotografier.

1919

Tre lagar tillkommer på upphovsrättsområdet. En som reglerar rätten till litterära och musikaliska verk, en annan lag om rätten till bildkonst och en tredje om rätten till fotografiska bilder.

1904

Sverige tillträder Bernkonventionen (BK)

1886

Bernkonventionen (BK) för skydd av konstnärliga och litterära verk tillkommer. Avsaknaden av skydd utanför det egna landets gränser medför att ett antal länder i slutet av 1800-talet enas om en överenskommelse som ger skydd utanför det egna landets gränser. BK administreras idag av WIPO.

1810

Sveriges första upphovsrättsliga bestämmelser införs genom en regel i 1810 års tryckfrihetsförordning.

#inlineditbutton