9 av 10 vill respektera upphovsrätten - Bonus Copyright Access
Upphovsrätt

9 av 10 vill respektera upphovsrätten

Kantar Media har på Bonus uppdrag genomfört en undersökning av tjänstemäns attityder till upphovsrätt, regelefterlevnad och upphovsrättsinnehavares rättigheter. Resultatet visar att de flesta tycker att man ska följa de regler som finns och att kvinnor och äldre personer i genomsnitt är mer positiva än män och yngre.

Så många som 91%* av de 750 tillfrågade tjänstemännen i åldrarna 18–64 tycker att man ska följa lagar och regler när man använder andras upphovsrättsskyddade innehåll. 86% anser också att upphovsrättsinnehavarens rätt till sitt verk är en viktig princip i samhället, och 77% att det är viktigt att hen kan leva på sina verk. Däremot är det bara 52% som tycker att en persons rätt till sina egna verk möjliggör fri kunskap och kultur. 18% anser också att texter, bilder och musik borde kunna delas fritt och vara tillgängliga för alla.

Undersökningen visar även på skillnader mellan olika grupper. Kvinnor har en mer positiv attityd till upphovsrätt, regelefterlevnad och upphovsrättsinnehavares rättigheter än män. På en attitydskala på 1 till 5 får kvinnor 3,95 i genomsnitt, jämfört med män som har 3,78. En positiv attityd har också en tydlig koppling till ålder, på så sätt att ju äldre respondenterna är desto positivare är de. Det finns dock en grupp som bryter det mönstret; i spannet 30–40 är man minst positiv, även i jämförelse med gruppen 20–30. De som har lägst genomsnittligt värde för övergripande attityd på skalan 1–5 har 3,68 (30–40 år) och de som har högst har 4,19 (60–70 år).

Skillnaderna mellan män och kvinnor, samt yngre och äldre gäller även reaktionerna på olika informationsinsatser. Män reagerar mer negativt på kommunikation kring upphovsrätt än kvinnor, och yngre (20–40) uppvisar generellt större motstånd än äldre.

En viktig slutsats utifrån resultatet är att även om viljan att följa lagar och regler kring upphovsrätt är god, så är det många som inte ser kopplingen till olika samhällsviktiga företeelser som fri och obunden kultur och media. Flera statliga utredningar har tidigare pekat på vikten av att höja kunskapsnivån kring upphovsrättsfrågor i samhället, vårt resultat stödjer den bilden.

Läs vår checklista för hantering av upphovsrätt på arbetsplatsen

Undersökningen genomfördes av Kantar Media i april 2023 och 750 respondenter i åldrarna 18–64 år svarade bland annat på frågor om attityd till upphovsrätt, regelefterlevnad och upphovsrättsinnehavares rättigheter.

*De procentsatser som nämns innefattar de respondenter som har svarat 4 eller 5 på en femgradig skala, där 5 är håller helt med.

Publicerad: 14 juni 2023
Dela

Relaterade nyheter

Intervju

”Madam Copyright” tror helhjärtat på kulturens värde

Bonus möter legendaren Tarja Koskinen-Olsson som berättar om hennes fleråriga arbete med kollektiv förvaltning.

17 oktober 2023
Upphovsrätt

AI-jättar förhandlar med utgivare

Financial Times rapporterar att Google och OpenAI, tillsammans med andra ledande techföretag, förhandlar för att nå avtal med mediebolag...

16 juni 2023
Insikt

Generativ AI

Experter och branschföreträdare djupdyker i generativ AI sett till tekniken, nya beteenden, upphovsrätten och kreatörernas oro.

23 april 2023