AI-året i siffror - Bonus Copyright Access
Insikt

AI-året 2023 i siffror

AI har ännu inte lett till det paradigmskifte många ser framför sig. Men utvecklingstakten är hög och applikationerna blir bara fler och fler. Hur många använder egentligen AI i vardagen och till vad? Rymmer entusiasmen även en vaksamhet när det gäller riskerna? Dessa frågor och andra försöker vi besvara genom att göra korta nedslag i några av de många undersökningar som genomförts under året.

6 exempel på pågående rättsprocesser med koppling till AI och upphovsrätt

  1. Getty Images anser att Stable Diffusion har gjort sig skyldiga till olovlig kopiering av mer än 12 miljoner bilder.
  2. En grupp konstnärer menar att Stability AI, Midjourney och DeviantArt använt deras verk för AI-träning utan tillåtelse.
  3. En grupp författare vs. OpenAI. Även här handlar det om att företaget ska ha använt deras texter olovligen.
  4. Universal Music Group uppger att Anthropics chatbot Claude har genererat upphovsrättsskyddade låttexter utan tillstånd.
  5. En grupp programmerare anklagar GitHub för att låta sin AI-modell använda deras skyddade kod utan tillstånd.
  6. En fotograf i Tyskland menar att organisationen LAION kränker hans upphovsrätt genom att utan tillstånd inkludera hans bilder i ett dataset som används för träning av AI.

73% av 8 500 tillfrågade konsumenter uppger att de litar på innehåll som genererats av en AI-modell. 33% är oroliga över upphovsmäns brist på erkännande och betalning vid träning av generativ AI.
Källa: Capgemini Research Institute, Generative AI consumer survey.

3 av 10 svenskar har använt ett AI-verktyg det senaste året. Bland yngre svenskar är det betydligt vanligare. I åldern 18–34 år svarar 60 procent att de använt AI-verktyg, men bland äldre svenskar i åldern 65–84 år är det bara 5 procent.
Källa: Svenskarna och internet 2023

76 procent av 500 tillfrågade IT-chefer runt om i världen planerar att öka sina investeringar i generativ AI, visar en ny undersökning. Men än så länge gäller investeringarna oftast säkerhets- och strukturfrågor.
Källa: Dell Technologies

Tre fjärdedelar av 2 000 tillfrågade företag runt om i världen har infört eller överväger att införa förbud mot generativ AI på arbetsplatsen. Farhågorna gäller främst säkerhetsfrågor och risk för negativ påverkan på varumärket.
Källa: Blackberry

55% har använt AI till en skoluppgift på ett sätt som de tror är otillåtet. Ungdomar använder AI till många olika saker: Söka information, förklara begrepp och koncept, skriva texter, förslag på grammatik- och språkförbättring, inspiration till presentationer och uppsatser med mera.
Källa: Ungdomsbarometern 2023

73% av tillfrågade ledare känner press ovanifrån att öka användande och investeringar i AI. 75% säger att olika hinder och risker står i vägen för en bred implementering av AI i verksamheten.
Källa: Workday

Marknadsförare använder generativ AI för idégenerering och inspiration (22%), summera text (21%), copy till marknadsmaterial (20%), bildgenerering (20%). 31% av de tillfrågade marknadsförarna använder AI för att skapa innehåll till sociala kanaler.
Källa: Hubspot

21% av tillfrågade företag har implementerat policies för anställdas användning av generativ AI på arbetsplatsen. Bara 32% säger sig arbeta aktivt med förebyggande insatser när det gäller de eventuella felaktigheter som genereras av AI. 38% arbetar med förebyggande insatser kring cybersäkerhet. En tredjedel av alla tillfrågade säger att deras organisationer använder generativ AI i åtminstone en verksamhetsgren. De tre största användningsområdena är: 1. Marknadsföring och försäljning 2. Produkt- och serviceutveckling 3. Löpande kundservicearbete.
Källa: McKinsey & Company, The State of AI In 2023

Kommentar

Företag, organisationer och olika åldersgrupper skiljer sig åt i sitt förhållningssätt till nya AI-verktyg. Det gasas och bromsas samtidigt på ett sätt som gör att undersökningsresultat kan motsäga varandra.

Vi är i ett tidigt skede och det är oklart hur stor påverkan generativ AI kommer att få på kreativa näringar. Företag och organisationer har i stor utsträckning börjat använda verktygen för text- och bildgenerering men samtidigt finns en viss oro för problem med felaktiga uppgifter och olika säkerhetsfrågor. Inte lika många uttrycker oro för upphovsrättsliga oklarheter i samband med AI-genererat material. Icke-transparensen som många AI-verktyg präglas av hämmar implementeringstakten i stort.

Den diskussion som pågår om användning av upphovsrättsskyddat material för träning av AI-verktyg kan kompliceras ytterligare framöver av att tusentals användare av ChatGPT nu kan ladda upp träningsmaterial själva i skräddarsydda GPT:er. Att överblicka vilket material som används och hur blir alltså ännu svårare.

På utbildningssidan vill edtech-aktörerna investera i AI-drivna lösningar och öka digitaliseringen i skolan samtidigt som politiken pekar på vikten av analoga läromedel i skolan.

Publicerad: 7 december 2023
Dela

Relaterade nyheter

Insikt

En majoritet anser att upphovspersoner bör ersättas för träningsdata

En ny undersökning visar att en majoritet av beslutsfattare inom näringsliv och samhälle anser att upphovspersoner bör få ersättning...

10 juni 2024
Insikt

Ny undersökning lärare om AI

Novus har på Bonus uppdrag undersökt lärares inställning till och användning av AI i undervisningen.

3 maj 2024
Insikt

Generativ AI

Experter och branschföreträdare djupdyker i generativ AI sett till tekniken, nya beteenden, upphovsrätten och kreatörernas oro.

23 april 2023