Upphovsrätt

Återstartsutredningen föreslår satsning inom upphovsrätt

Utredningen Återstart för kulturen har överlämnat sitt betänkande till kulturminister Amanda Lind. Det rymmer en mängd förslag på olika satsningar för att stärka kultursektorn, bland annat när det gäller digitalisering och upphovsrätt.

Covid-19-pandemin har utarmat Sveriges kulturliv och utredningen visar att kultursektorns redan tuffa villkor ytterligare har förvärrats på grund av de restriktioner som tillämpats. Krisen har även synliggjort flera strukturella problem; som ekonomisk utsatthet, ojämlikt deltagande i kulturlivet och bristande uppmärksamhet för kulturområdets behov och potential.

Utredningen fokuserar på 9 områden, där digitaliseringens möjligheter är ett. Man föreslår både en satsning på en digitalisering av kulturarvet och en uppföljning av kulturlivets förutsättningar att producera och tillgängliggöra kultur digitalt.

I anslutning till digitaliseringsinsatserna pekar utredningen också på upphovsrättens betydelse. Man föreslår bland annat en satsning på kompetenshöjning och rådgivning inom upphovsrätt via berörda yrkes- och upphovsrättsorganisationer.

– Det är positivt att utredningen så tydligt pekar på upphovsrättens betydelse för det kulturella kretsloppet, särskilt med tanke på den nya situation vi står inför i och med den snabba digitala utvecklingen och nya regelverk, säger Nina Wadensjö, VD på Bonus Copyright Access.

Mer information om utredningen finns här.


Publicerad: 4 oktober 2021
Dela