Ny undersökning lärare om AI - Bonus Copyright Access
Insikt

Ny undersökning visar hur lärare tänker om och använder AI i skolan

Novus har på uppdrag av Bonus undersökt lärares inställning till och användning av AI i undervisningen. Resultaten visar att AI börjar få en tydlig roll i den pedagogiska miljön, men användningen och förståelsen av tekniken varierar samtidigt som det finns en oro för negativa effekter på elevernas utbildning.

Sedan den första versionen av Open AI:s Chat GPT lanserades har användningen av AI-verktyg ökat stort i olika delar av samhället. Inom skolans värld har användningen av AI väckt diskussion, där både positiva och kritiska röster har hörts. Men hur etablerade är dessa verktyg i skolan egentligen och vad tänker lärarna om utvecklingen?

Så använder lärarna och eleverna AI

Novus undersökning på uppdrag av Bonus visar att endast en av tio lärare (10%) använder AI minst en gång i månaden för att skapa undervisningsmaterial. Om antalet lärare som regelbundet använder AI är lågt så är det något fler, en fjärdedel (24%), som någon gång provat att ladda upp färdiga texter och bilder i ett AI-verktyg. En klar majoritet av lärarna använder dock inte generativ AI alls. 68% svarar att de aldrig har använt AI i sin undervisning.

23% av lärarna i undersökningen uppskattar att deras elever själva tagit initiativ till att använda AI. Vanliga användningsområden som de tillfrågade nämner inkluderar textgenerering, informationssökning och försök till fusk. Endast 9% uppskattar att de har elever som använt AI på uppmaning från skolpersonal. Den blygsamma andelen kan möjligen hänga ihop med att sju av tio lärare (69%) rapporterar att elevernas förmåga att kritiskt granska AI-genererat material är bristfällig.

Lärarnas inställning till AI i undervisningen

Kunskapen om AI bland lärarna är fortfarande låg, med tre av fyra (74%) som anser att deras kunskap är antingen låg eller obefintlig. 23% anger att de har god eller mycket god kunskap. Det finns ett signifikant samband mellan kunskapsnivå och användning på så sätt att de som svarat att de har hög kunskap också använder AI i undervisningen mer och tvärtom.

Det finns en utbredd oro beträffande de långsiktiga effekterna av AI, där nästan hälften av lärarna (47%) förutser en negativ påverkan på elevernas utbildning på lång sikt. Några vanliga orsaker till farhågorna är brister i källkritik, fusk och en minskning av elevernas självständiga tänkande. Endast 13% tror att AI kommer att påverka elevernas utbildning positivt på sikt, och av dessa är det många som tillägger att det hänger på att AI används på ett ansvarsfullt sätt. Trots den övergripande skepticismen tror 17% av lärarna att AI i framtiden kan komma att ersätta traditionella läromedel och annat undervisningsmaterial.

Bonus analyschef Jennie Bacchus Hertzman kommenterar undersökningen:

– Vi ser en stor grupp lärare som uppvisar en osäkerhet och oro inför hur AI kan komma att påverka elevernas utbildning samtidigt som en mindre grupp är mer positiva. Det handlar både om lärarnas egna kunskaper och elevernas sätt att använda verktygen och deras förmåga att bedöma det genererade innehållet. Det är även viktigt att komma ihåg att vi befinner oss i ett tidigt skede i generativ AI:s intåg i samhället. Beteenden och attityder kan komma att förändras snabbt den närmaste tiden i takt med ökad kunskap, erfarenhet och nya tillämpningar av tekniken.

Jennie Bacchus Hertzman. Foto: Bonus

Om undersökningen

Genomförd i mars 2024 av Novus på uppdrag av Bonus. 1023 personer som undervisar i olika skolformer har svarat på webbenkäten, varav 35% är män och 65% kvinnor. Huvuddelen av respondenterna är mellan 35 och 64 år och flest arbetar i kommunal skola. Spridningen är jämn över landet med en liten övervikt för större städer. Grundskola, gymnasium och förskola är de tre vanligaste driftformerna.

Källa ska alltid anges vid återgivning av resultaten från undersökningen.

Infografer och hela undersökningen går att ladda ner högst upp på sidan. 

Kontaktperson: Peder Lingdén, kommunikations- och utvecklingschef, Bonus. tel: +468–545 429 03 e-post: peder.lingden@bonuscopyright.se

Publicerad: 3 maj 2024
Dela

Mediakit

Källa ska alltid anges vid återgivning av resultaten från undersökningen.

Relaterade nyheter

Insikt

AI-året i siffror

Hur många använder egentligen AI i vardagen och till vad? Korta nedslag i årets undersökningar ger oss svaren.

7 december 2023
Insikt

Generativ AI

Experter och branschföreträdare djupdyker i generativ AI sett till tekniken, nya beteenden, upphovsrätten och kreatörernas oro.

23 april 2023