Internationella samarbeten - Bonus Copyright Access

Internationella samarbeten

Varje år fördelar Bonus Copyright Access betydande belopp till svenska rättighetshavare och till företrädare för upphovsmän, förlag och utgivare i andra länder.

Ömsesidiga avtal reglerar ersättning mellan länder

Bonus Copyright Access har ömsesidiga avtal med våra utländska motsvarigheter i många andra länder. Det innebär att Bonus Copyright Access betalar ut ersättning till andra länder när utländska verk kopieras i Sverige. På samma sätt får vi ersättning från utländska organisationer för den kopiering av svenska verk som sker i utlandet. Bonus Copyright Access vidareavräknar sedan ersättningen till de svenska rättighetshavarna.

Vi har avtal med många länder runt om i världen

Bonus Copyright Access har tecknat avtal med följande länder (organisationer inom parentes):

Därutöver har ett antal utländska bildorganisationer (ASCRL i USA, DACS i Storbritannien och VG Bild-Kunst i Tyskland) lämnat ett uppdrag till den svenska organisationen ”Bildupphovsrätt i Sverige” att ta emot ersättning för vidareavräkning till rättighetshavare i utlandet. Bonus Copyright Access har därför ett avtal med ”Bildupphovsrätt i Sverige” om vidarebetalning av kopieringsersättning.

På musikområdet har Bonus Copyright Access avtal med Musikförläggarna, FST och SKAP om vidarebetalning av kopieringsersättning till amerikanska rättighetshavare.

Bonus Copyright Access är medlem i IFRRO

International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) är en internationell samverkansorganisation med 143 medlemmar i 77 länder. IFRRO arbetar för att den lagliga användningen av text- och bildbaserade verk ska öka genom kollektiv licensiering av rättigheter, så att risken för att verk kopieras olagligt minskar.

IFRRO har sitt säte i Bryssel men är verksamt i samtliga världsdelar – dels genom regionkommittéer och arbetsgrupper, dels genom strategiska och policymässiga samarbeten med bland annat World Intellectual Property Organization (WIPO), International Confederation of Authors and Composers Societies (CISAC) och International Federation of Library Associations (IFLA).

Tillbaka till Om Bonus