Licensområden och avtalsparter - Bonus Copyright Access

Licensområden och avtalsparter

Bonus Copyright Access förmedlar avtal till användare inom ett antal olika licensområden. Förutsättningar och innehåll skiljer mellan dem, men alla är formade för att tillvarata upphovsrättsinnehavares intressen och samtidigt göra det lätt att göra rätt när upphovsrättskyddat material ska delas eller kopieras.

Förskola, grund- och gymnasieskoleområdet

Bonus Copyright Access har en ramöverenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Utifrån överenskommelsen träffas sedan avtal direkt mellan oss och enskilda kommuner eller regioner om rätten att dela och kopiera material inom förskola och skola.

Ramöverenskommelsen omfattar kommunala och regionala skolor, inklusive särskolor, yrkeshögskoleutbildning, kommunal vuxenutbildning (komvux), svenska för invandrare (sfi), påbyggnadsutbildning och folkhögskoleutbildning. Dessutom erbjuds fristående skolor ett avtal motsvarande det som tecknas med kommuner och regioner, enligt en överenskommelse mellan Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund.

För sameskolan, specialskolan och övriga skolor med staten som huvudman har Bonus Copyright Access avtal med Statens skolverk.

Högskolor och universitet

Samtliga högskolor och universitet i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.

Högskoleavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Ramöverenskommelsen omfattar högskoleutbildning, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, högskoleintroducerande utbildning, behörighetsgivande förutbildning samt intern fortbildning av högskolans personal.

Bonus Copyright Access har även så kallade hängavtal med ett antal enskilda lärosäten av högskolekaraktär. Dessa avtal motsvarar de avtal som tecknas med universitet och högskolor.

Övriga utbildningsavtal

Bonus Copyright Access har kopieringsavtal med den dominerande aktören inom området arbetsmarknadsutbildningar.

Bonus Copyright Access har också avtal med bland annat Studieförbunden och SISU Idrottsutbildarna för kopiering i studiecirklar.

Kommunala musik- och kulturskolor

De flesta kommuner i Sverige har tecknat avtal med musikorganisationerna Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Sveriges kompositörer och tonsättare (SKAP) och Musikförläggarna om kopiering av notmaterial och sångtexter i de kommunala musik- och kulturskolorna.

Avtalen tecknas utifrån en ramöverenskommelse mellan musikorganisationerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det finns två avtal –  ett för kopiering i ensembleundervisning och ett för kopiering i individuell undervisning och ensembleundervisning.

Arbetsplats

De flesta företag, myndigheter och organisationer behöver kopiera och dela upphovsrättsskyddat material. Bonus Copyright Access upphovsrättslicens för arbetsplatser ger rätt att kopiera och dela skyddat material från hela världen för intern information och intern utbildning. Upphovsrättslicensen är ett förhandstillstånd som gäller ett år i taget.

Trossamfund

Bonus Copyright Access har avtal med Svenska kyrkan om kopiering vid konfirmandundervisning och vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Avtal finns även för kopiering för gudstjänstbruk ur bland annat Psalmboken och Bibeln. Svenska kyrkan har också avtal för anställdas kopiering av skyddat material för intern information och intern utbildning inom Svenska kyrkan.

Vi har även avtal med Equmeniakyrkan om kopiering för gudstjänstbruk.

Digitalisering och tillgängliggörande av arkiv

Bonus Copyright Access har avtal med vissa tidningsföretag för att de ska kunna digitalisera äldre pappersutgåvor och tillgängliggöra dem för anställda, prenumeranter och andra betalande läsare via tidningens webbplats.

Vi har även avtal med vissa arkiv, bibliotek och museer för att de ska kunna digitalisera och tillgängliggöra äldre papperstidningar i sina samlingar – dels internt för anställda, dels för forskare och andra besökare på terminaler i deras lokaler.

Avtal finns även med Stockholms universitet för att de ska kunna digitalisera och tillgängliggöra äldre doktorsavhandlingar som lagts fram vid universitet.

När ett avtal tecknas med stöd av avtalslicensbestämmelserna i upphovsrättslagen får den som tecknar avtalet alla tillstånd som behövs i ett enda avtal, i stället för att man ska behöva teckna individuella avtal med samtliga berörda rättighetshavare.

Tillbaka till Om Bonus