Law4
Andra sanktioner vid upphovsrättsintrång
Senast uppdaterad: 2016-03-20

Förutom straff i form av böter eller fängelse, och skadestånd, finns ett antal andra sanktioner som kan bli aktuella vid upphovsrättsintrång.

Förbud vid vite

Under vissa förutsättningar kan rättighetshavaren begära att den som begår intrånget eller den som medverkar till ett intrång, förbjuds vid vite att fortsätta med intrånget. Att ett förbud är förenat med vite innebär att intrångsgöraren tvingas betala ett visst belopp om han eller hon fortsätter med den förbjudna handlingen.
Förbud vid vite förutsätter inte att intrånget har gjorts uppsåtligt (medvetet) eller av oaktsamhet, utan det är tillräckligt att ett intrång kan konstateras. Förbudet kan riktas både mot juridiska personer (till exempel företag) och fysiska personer.

Informationsföreläggande – IPRED

En av de stora svårigheterna vid intrång som sker på nätet är att rättighetshavaren ofta har problem att identifiera vem eller vilka som begår intrånget. Vet man inte identiteten på de som begår intrånget kan heller inga sanktioner riktas mot intrångsgörarna. I upphovsrättslagen finns en regel som gör det möjligt för rättighetshavare att efter domstolsbeslut få ut information om vilken abonnent som hade en viss IP-adress vid en aktuell tidpunkt då ett upphovsrättsintrång skett. I praktiken är det endast internetleverantörer som har den informationen.
För att domstol ska besluta om informationsföreläggande mot exempelvis en internetleverantör måste rättighetshavaren presentera tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.
Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och då väga rättighetshavarens behov av informationen mot andra intressen, bland annat den enskildes integritet.
Bestämmelsen om informationsföreläggande i upphovsrättslagen kallas ofta för ”IPRED-lagen”. IPRED-bestämmelsen har tillämpats i några avgjorda domar.

Återkallelse, ändring och förverkande

Domstolen kan också besluta att den som gjort intrånget ska återkalla det olovligt framställda materialet, exempelvis piratkopior, från marknaden eller att materialet ska ändras eller förstöras. Domstolsbeslutet kan även gälla hjälpmedel som kan användas för framställning av otillåtet material, till exempel kopieringsutrustning.
Olovligt framställt material eller hjälpmedel som använts kan också förverkas efter domstolsbeslut.

Intrångsundersökning

Vid upphovsrättsintrång kan domstol besluta om intrångsundersökning hos den som begår intrånget för att säkra bevisning. Föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för utredningen om intrånget eller överträdelsen säkras. Intrångsundersökningen verkställs av kronofogdemyndigheten.

Spridning av information om dom i mål om intrång

I vissa fall, när det anses rimligt, kan domstol ålägga den som begått upphovsrättsintrång att lämna information om domen i målet. Ett sådant offentliggörande kan till exempel vara rimligt när rättighetshavaren har ett befogat intresse av att sprida information om att varor som har köpts i en viss butik, eller av en viss återförsäljare, är kopior.
53 b § Förbud vid vite
53 c § IPRED
55 § Återkallelse etc.
56 a § Intrångs-undersökning
53 h § Spridning av information