Ansökan om stipendium
Senast uppdaterad: 2017-06-08

Ansökan om stipendium från Lars Salvius-föreningen ska vara Bonus Copyright Access kansli tillhanda i sex exemplar, senast den 30 september 2017. Ansökan ska vara maskinskriven.

Vem kan söka stipendium?

Fysiska personer, vetenskapliga och populärvetenskapliga författare, översättare och utgivare, som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.
Även författare och utgivare som inte är medlemmar i Lars Salvius-föreningens stiftarorganisationer.

Anmärkningar

 • Stipendium erhålls för redan utförda insatser
 • Stipendium kan erhållas flera gånger, och juryn fäster då vikt vid verk som utgivits sedan den sökande erhöll stipendiet förra gången
 • Ersättning för kopiering ur läromedel kan sökas i andra instanser och hanteras i annan ordning och berör inte dessa stipendier

Ansökan ska innehålla

 • Namn
 • Personnummer
 • Eventuell anställning/tjänst
 • Universitet/institution
 • Postadress (hem)
 • Telefon
 • Kontonummer för utbetalning av eventuellt stipendium

I bilaga (som lämnas in i sex exemplar)

 • Vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur eller tidskrifter/artiklar. (Ange en så fullständig förteckning som möjligt, eventuellt med särskild markering av de verk som den sökande särskilt vill framhålla har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.)
 • Andra uppgifter av betydelse som den sökande önskar åberopa.
Salvius_19049783
Välkommen med din ansökan
Ansökan skickas till Bonus Copyright Access kansli. Var vänlig att inte skicka ansökan som rekommenderat brev. >>
Läs om projektbidrag