Årsredovisning
Senast uppdaterad: 2017-06-29

Den totala inkasseringen 2016 ökade med 2,8 procent till 236,60 Mkr (230,1). Huvuddelen av ersättningarna, som delvis är periodiserade, kommer från undervisningsavtal.
Arsredovisning_2016_coverram2

Pengar till rättighetshavarna

Under verksamhetsåret har 188,0 Mkr (205,0) fördelats till företrädare för svenska och utländska
rättighetshavare.

Inkassering och kostnader 2016

Största avtalsområdet inom undervisningssektorn är grund och gymnasieskolor följt av högskolor och universitet. Inkassering sker också för kopiering i studiecirklar, i musik- och kulturskolor, vid arbetsmarknadsutbildningar och i samband med konfirmandundervisning. Annan kopiering och tillgängliggörande som det betalas ersättning för sker på arbetsplatser, vid massdigitalisering av dagstidningar och i samband med gudstjänster
Totalt uppgick ersättningarna för kopiering enligt inhemska avtal till 221,6 Mkr (207,3). Ersättningar från utländska organisationer minskade något till 8,5 Mkr (8,7).

Räntebärande placeringar

Nettoeffekten av ränteintäkter och inlåningsavgifter från räntebärande placeringar har uppgått till 0,2 Mkr (0,6).

Fortsatt låga kostnader

De administrativa kostnaderna för verksamheten uppgick till drygt 14,7 Mkr (13,8). De administrativa kostnaderna sett som andel av inkasseringen är, ur ett internationellt perspektiv, fortsatt mycket låga, 6,2 procent (6,0).
Fördjupat om fördelning