Årsredovisning
Senast uppdaterad: 4 mars

Den totala inkasseringen 2017 ökade med 3,1 procent till 244,1 Mkr (236,9). Huvuddelen av ersättningarna, som delvis är periodiserade, kommer från undervisningsavtal.

Pengar till rättighetshavarna

Under verksamhetsåret har 207,3 Mkr (181,3) fördelats till företrädare för svenska och utländska
rättighetshavare.

Inkassering och kostnader 2017

Största avtalsområdet inom undervisningssektorn är grund och gymnasieskolor följt av högskolor och universitet. Inkassering sker också för kopiering i studiecirklar, i musik- och kulturskolor, vid arbetsmarknadsutbildningar och i samband med konfirmandundervisning. Annan kopiering och tillgängliggörande som det betalas ersättning för sker på arbetsplatser, vid massdigitalisering av dagstidningar och i samband med gudstjänster
Totalt uppgick ersättningarna för kopiering enligt inhemska avtal till 234,2 Mkr (227,2). Ersättningar från utländska organisationer minskade något till 10,0 Mkr (9,6).

Räntebärande placeringar

Nettoeffekten av ränteintäkter och inlåningsavgifter från räntebärande placeringar har uppgått till 0,0 Mkr (0,2).

Fortsatt låga kostnader

De administrativa kostnaderna för verksamheten uppgick till drygt 15,2 Mkr (14,7). De administrativa kostnaderna sett som andel av inkasseringen är, ur ett internationellt perspektiv, fortsatt mycket låga, 6,2 procent (6,2).
Fördjupat om fördelning

Insynsrapportering enligt lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Information och ekonomiska uppgifter som ska
lämnas enligt 10 kap 6 § lagen om kollektiv förvaltning
av upphovsrätt, Insynsrapport, ingår i Bonus Copyright Access årsredovisningar sedan 2017.