533__x_200_GRU
Kopiera och dela skyddat material i kommun, landsting och region
Senast uppdaterad: 26 februari

Förhandlingarna mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande Skolkopieringsavtal fr.o.m. 2018 är slutförda.

Skolkopieringsavtal fr.o.m. 2018

Förhandlingar med SKR gällande det nya Skolkopieringsavtalet som börjar gälla den 1 januari 2018 är slutförda. Skolkopieringsavtalet gäller fr.o.m. 2018 t.o.m. 2020 och förlängs ett kalenderår i sänder om ingen av parterna säger upp avtalet.
Bestämmelsen om engångsmaterial har ändrats på så sätt att Skolkopieringsavtalet inte ger rätt att kopiera och dela ur förlagsutgivna tryckta engångsmaterial som t.ex. övningsbok och arbetshäfte.
Kopieringsreglerna för noter har justerats på så sätt att körmaterial som säljs separat inte får kopieras. Lösa stämmor, som ingår i instrumentalensemble och orkestermaterial, som finns att hyra eller köpa får kopieras i enlighet med Skolkopieringsavtalets regler till enstaka elev eller lärare för att tillgodose tillfälligt uppkomna praktiska behov i en aktuell undervisnings- eller konsertsituation, under förutsättning att skolan äger materialet i sådan omfattning som krävs för repetitionsarbetet och framförandet.
Bonus Copyright Access har nyligen skickat ut Skolkopieringsavtalet för kommun, landsting och regioner. Våren 2018 faktureras Skolkopieringsavatalet för hela kalenderåret 2018.
Kopieringsregler

Utbildningar som omfattas av avtalet

Avtalet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gäller lärares och elevers kopiering för undervisning inom utbildning och pedagogisk verksamhet som kommunen, landstinget eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

Lärare och elever får kopiera och dela

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever möjlighet att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Kopiera i kopiator
 • Lägga in i digitala presentationer
 • Spara kopierat upphovsrättsskyddat material digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela materialet på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever rätt att plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.
I kommuner omfattas undervisning på följande områden:
 • Kommunala förskolor
 • Kommunala förskoleklasser
 • Kommunala grund- och gymnasieskolor
 • Kommunal vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar
 • Kommunal utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Kommunal yrkeshögskoleutbildning
 • Kommunala särskolor

När det gäller Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner omfattas även gymnasieutbildningar som bedrivs av landsting.

I landsting och regioner omfattas undervisning på följande områden:
 • Landstingets och regionens gymnasieskolor
 • Landstingets och regionens folkhögskolor och vuxenutbildning
 • Landstingets och regionens yrkeshögskoleutbildning