Internationel2
Avtal med andra länder
Senast uppdaterad: 2019-01-08

Avtal med utländska organisationer som företräder olika rättighetshavares intressen reglerar hur ersättningar ska överföras mellan länder för den kopiering och delning som sker i respektive land. I avtalen ges ibland ömsesidiga uppdrag att företräda och licensiera rättigheter.

Kopiera och dela ur utländska verk

En del av den kopiering och delning som sker i Sverige har utländska verk som källa. Eftersom Bonus Copyright Access inkasserar ersättning även för utländska verk i Sverige ska ersättning utbetalas till utlandet. Den dominerande delen av utländska böcker, tidningar med mera som kopieras här kommer från USA och Storbritannien.

Bonus Copyright Access avtal med andra länder

Bonus Copyright Access har bilaterala avtal med följande länder:
Ett antal utländska bildorganisationer (ARS, GAG och VAGA i USA, DACS i Storbritannien och VG Bild-Kunst i Tyskland) har lämnat uppdrag till den svenska organisationen Bildupphovsrätt i Sverige att ta emot ersättning för vidareavräkning till rättighetshavare. Bonus Copyright Access har därför ett avtal med Bildupphovsrätt om vidarebetalning av kopieringsersättning. Ersättningen till organisationerna i USA avser amerikanska bilder exklusive foto.
Ersättningen till ARS, GAG och VAGA i USA avser amerikanska bilder exklusive fotografier. De senare omfattas av avtalet med CCC.
På musikområdet har Bonus Copyright Access avtal med Musikförläggarna, FST och SKAP avseende vidarebetalning av kopieringsersättning till amerikanska rättighetshavare.

Förhandlingar med andra länder

Förhandlingar om ytterligare ömsesidighetsavtal pågår och överenskommelser kommer slutas de närmsta åren. Förhandlingarna tenderar dock ofta att dra ut på tiden då de bland annat kompliceras av att såväl upphovrättslagstiftning som organisationernas mandat för respektive lands olika rättighetshavarkategorier varierar.
Copyrightlink2
Läs mer om det internationella upphovsrättsarbetet på text- och bildområdet.