Bibliotek_fullbredd
Biblioteks och arkivs kopiering
Senast uppdaterad: 2018-11-06

Mycket av det material som finns i bibliotekens och arkivens samlingar skyddas av upphovsrätt och vanliga upphovsrättsliga bestämmelser gäller för materialet, bland annat krav på tillstånd för kopiering. Men det finns undantag som gäller vissa bibliotek och arkiv.

De allmänna arkiven och biblioteken

Vissa arkiv och bibliotek har möjlighet att fritt framställa exemplar i syfte att bevara ett verk, att komplettera ett verk eller för att göra det möjligt att forska. De får även framställa exemplar för att tillgodose enskildas önskemål om kopior av enstaka artiklar eller korta avsnitt eller om materialet av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original. Dessutom får exemplar framställas för användning i läsapparater.
De arkiv och bibliotek som omfattas av möjligheten att kopiera är statliga och kommunala arkivmyndigheter, vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna samt folkbibliotek.
Bestämmelsen som reglerar de allmänna arkivens och bibliotekens rätt att kopiera finns i 16 § upphovsrättslagen – det så kallade biblioteksundantaget.
Bibliotek och arkiv som omfattas av biblioteksundantaget är:
  • Statliga och kommunala arkivmyndigheterna
  • Vetenskapliga bibliotek som drivs av det allmänna
  • Fackbibliotek som drivs av det allmänna
  • Folkbiblioteken
Biblioteksundantaget ger, till skillnad från de flesta andra inskränkningarna i upphovsrättslagen, rätt att kopiera även sådant material som inte är vare sig utgivet eller offentliggjort. Exempelvis får privata brev som kan finnas i samlingarna kopieras. Materialet får kopieras med valfri teknik – alltså även digitalt.

Andra arkiv, bibliotek och institutioner

Andra bibliotek, arkiv och institutioner måste sluta individuella avtal med de rättighetshavare vars material berörs av kopieringen eller digitaliseringen.
Bibliotek och arkiv som är tillgängliga för allmänheten får dock kopiera alla typer av verk, med undantag för datorprogram, för bevarandeändamål, men inte för andra ändamål som omfattas av biblioteksundantaget. De får inte heller överföra eller sprida materialet.
Läs mer om institutioners rätt att anpassa material för personer med funktionshinder