Bibliotek
Biblioteksundantaget
Senast uppdaterad: 2018-11-05

I upphovsrättslagen 16 § finns specialregler för vissa bibliotek och arkivs rätt att kopiera – det så kallade biblioteksundantaget. De bibliotek som omfattas av bestämmelsen får kopiera utan tillstånd på det sätt som uppräknas nedan.

Bevarandekopiering

Bevarandekopieringen får göras framförallt för att skydda sådant material i arkiven och biblioteken som är ömtåligt och dyrbart så att det inte slits av all användning. Kopiering kan också motiveras av att vissa original är skrymmande, exempelvis tidningar i det äldre storformatet.
Ett annat exempel på exemplarframställning för bevarandeändamål är att filmer och annat material som är lagrat på analoga medier behöver föras över till nya kopieformat för att inte förstöras.

Kompletteringskopiering

Kompletteringskopieringen får göras i två situationer. Det ena fallet är då ett exemplar av ett verk är ofullständigt. Om verket har kommit ut i delar får kopieringen bara göras då den del som saknas inte kan köpas i handeln. Det andra fallet är då exemplar av verket inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.

Kopiering för forskningsändamål

Kopiering för forskningsändamål kan bara åberopas för sådan kopiering som lägst avser vetenskaplig forskning på doktorandnivå.

Kopiering till lånesökande enligt 16 §

Kopiering får göras för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta avsnitt eller önskemål om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original. Bestämmelsen syftar bland annat till att underlätta fjärrlåneverksamheten.

Sådana kopior får överföras digitalt, exempelvis via mejl, till annat bibliotek eller arkiv, men får bara lämnas ut i pappersform till den lånesökande.
Själva kopieringen får alltså ske med valfri teknik, men lånesökande kan endast få papperskopior.
För att spridning eller överföring ska få ske i andra former, till exempel på USB-minne eller liknande, krävs att biblioteket/arkivet har tecknat avtalslicens.
Kravet på att avsnitten ska vara korta innebär att kopiering av tiotals sidor inte får ske med stöd av bestämmelsen.
Kopiering för att tillgodose lånesökandes önskemål sker på arkivets eller bibliotekets ansvar. Det kan t.ex. handla om kopiering på uppdrag av företag eller annan institution.

Kopiering till lånesökande enligt 12 § – privat bruk

Det finns också möjlighet för ett bibliotek eller arkiv att göra kopior efter beställning och på uppdrag av en låntagare för hans eller hennes privata bruk enligt bestämmelsen i upphovsrättslagen om kopiering för privat bruk. I den situationen är det beställaren som är att anse som framställare av kopian och därmed den som bär ansvaret för kopieringen.
När kopiering görs för lånesökandes privata bruk är det t.ex. inte tillåtet för biblioteket att kopiera i förväg, utan detta uppdrag. Beställningen ska göras av en enskild person för hans eller hennes personliga bruk.

Kopiering för läsapparat

Bibliotek och arkiv kan utan tillstånd kopiera för användning i läsapparat, exempelvis att material förs över till mikrofilm. Läsapparater används i arkiv och bibliotek bland annat för läsning på ljusskärm av mikrofilm och mikrofiche.
Upphovsrättslagen 16 §
Biblioteksundantaget omfattar följande bibliotek och arkiv
  • Statliga och kommunala arkivmyndigheter
  • Statens ljud- och bildarkiv (SLAB)
  • Vetenskapliga bibliotek som drivs av det allmänna
  • Fackbibliotek som drivs av det allmänna
  • Folkbiblioteken