Citaträtten
Senast uppdaterad: 2016-05-23

Det är tillåtet att citera ur andras verk utan att först fråga om tillstånd. Citaträtten finns för att upphovsrätten inte ska vara ett hinder för ett fritt meningsutbyte och saklig orientering i den allmänna debatten.

Citat bara tillåtet ur offentliggjort verk

För att få citera måste verket man citerar ur vara offentliggjort. Offentliggjort är det när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Om ett verk inte är offentliggjort, exempelvis ett privat brev, får man alltså inte ta citat ur brevet och publicera det.

Citat ska belysa

Ett citat ska alltid vara återgivet på ett sätt som är förenligt med god sed. Man brukar tala om att ett citat ska uppbäras av ett lojalt syfte.
Citatet ska fylla en funktion i användarens text genom att belysa eller understryka det som användaren säger. Om ett citerat stycke kommenteras, analyseras, kritiseras eller används för att leda det egna arbetet vidare i någon riktning – det vill säga om citatets funktion är begränsat till att vara ett hjälpmedel i den egna framställningen – kan citatet i allmänhet anses ha ett lojalt syfte.
Man får alltså inte använda citat bara för att förgylla sin egen text eller göra sin egen text mer läsvärd.

Citera – hur mycket?

Det finns inte någon exakt gräns för hur mycket man får citera. Men ett citat får inte vara längre än vad som motiveras av ändamålet. Sammanhanget avgör längden.
Ibland kan det vara nödvändigt att citera relativt långa stycken ur någon annans verk för att den egna ståndpunkten ska bli belyst. I kritiska eller vetenskapliga framställningar kan alltså längre stycken vara godtagbart att citera medan det i en tidningsartikel kanske bara är motiverat att några enstaka meningar citeras.
När man citerar ska upphovsmannens ideella rätt respekteras. Upphovsmannens namn ska framgå i anslutning till citatet och citatet får inte förekomma i ett kränkande sammanhang. Det ska också framgå ur vilken källa citatet är hämtat.

Citat får inte ändras

När man återger en text utan tillstånd är det viktigt att man hanterar texten på ett korrekt sätt. Eftersom upphovsmannen inte har någon möjlighet att säga nej till att citat görs och inte heller har möjlighet att medverka är det i princip inte tillåtet att ändra i hans eller hennes verk.
Bara nödvändiga ändringar är tillåtna, exempelvis att ett ord görs om till en förkortning.
Om man tycker att en text som man vill citera är illa formulerad får man alltså inte gå in och ändra i texten. Då får man istället göra ett referat av texten.
Citat2
Ett citat ska uppbäras av ett lojalt syfte. Citatet ska fylla en funktion genom att belysa eller understryka.
Upphovsrättslagen 22 §
Kan man citera ett konstverk?