Dataskydds_953424354
Bonus Copyright Access dataskyddspolicy
Senast uppdaterad: 2018-05-30

1. Allmänt
I Bonus Copyright Access Dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet samt vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. Har du frågor kring vårt integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på .
Bonus Copyright Access hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att Bonus Copyright Access inte behandlar personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.
Policyn gäller dig som företrädare (t.ex. avtalstecknare, kontaktperson) för en organisation som tecknar avtal som Bonus Copyright Access administrerar. Policyn gäller även uppgifter du lämnar till oss via, telefon, e-post och post, våra samarbetspartners och leverantörer.
Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Bonus Copyright Access behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.
2. Varifrån vi får dina personuppgifter
Vi samlar in information som:
 • du själv lämnar till oss,
 • din organisation lämnar till oss om dig i din egenskap som företrädare för den organisation som tecknar avtal med Bonus Copyright Access medlemsorganisationer,
 • offentliga myndigheter lämnar till oss i samband med inhämtande av statistisk,
 • som finns tillgängligt på organisationens hemsida där du arbetar,
 • i samband med köp av allmänt tillgängliga register för direktmarknadsföring.
3. Vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till?
Exempel på information vi samlar in och vad vi använder den till:
3.1. Avtalstecknare och kontaktpersoner för organisation som tecknat avtal eller licens som vi administrerar
Vi samlar i första hand in uppgift om ditt namn, dina kontaktuppgifter, befattning, vilken organisation du arbetar på samt vilket område du är kontaktperson för och dialoghistorik. Uppgifterna är nödvändiga för oss:
 • för hantering av avtalet och därmed sammanhängande ärenden, fakturering och betalning,
 • när regler eller priser ändras behöver vi kunna skicka ut uppdaterad information till dig,
 • när vi tagit fram nytt informationsmaterial behöver vi kunna skicka ut det till dig.
Vi kan också behöva skicka ut information till dig för att någon rättighetshavare meddelar förbud mot kopiering. Vi bevarar dina uppgifter så länge de behövs för ändamålet.

3.2. Deltagare i arrangemang vi anordnar
Vi samlar primärt in uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera ditt deltagande vid vårt event. Om du önskar specialkost lämnar du själv, eller genom en kollega, uppgifterna till oss så att vi kan tillhandahålla detta i möjligaste mån.
3.3. Leverantörer
Vi samlar in uppgifter om ditt namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leverenshistorik, dialoghistorik. Uppgifterna är nödvändiga för att hantera inköp, reklamations- och garantiärenden.
3.4. Besökare
Vi samlar in ditt namn, företag/organisation för att kunna meddela receptionen i anslutning till vårt kontor så att du kan komma in i våra lokaler.
För besöksstatistik på vår hemsida kan vi komma att samla in uppgifter om IP-adresser. Du kan läsa om cookies på vår hemsida.
4. Rättslig grund och behandlingens ändamål
Bonus Copyright Access behandlar dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Därutöver behandlar Bonus Copyright Access personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser i bokföringslagen, upphovsrättslagen, lagen om kollektivförvaltning av upphovsrätt m.m.
Bonus Copyright Access berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att erbjuda moderna avtal för kopiering och tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material inom undervisning och på arbetsplatser på ett kostnadseffektivt sätt med förenklad rättighetsklarering.
Dina personuppgifter behandlas som ett led i att efterleva avtal mellan Bonus Copyright Access medlemsorganisationer och din huvudman och för att vårda kundrelationer, eller i förekommande för att underlätta samarbetet mellan avtalsparterna och föreningens medlemsorganisationer.
Bonus Copyright Access behandlar vidare personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till vårt webbaserade informationsmaterial och i syfte att utveckla och förbättra de tjänster Bonus Copyright Access tillhandahåller, för att kunna kommunicera med dig, samt för att på olika sätt framställa och analysera statistiskt fördelningsunderlag.
4.1 Exempel på åtgärder och sammanhang där vi i olika omfattning behandlar personuppgifter:
 • för att kunna fullgöra föreningens rättsliga förpliktelser, t.ex. bestämmelser i bokföringslagen,
 • förbereda och genomföra förhandlingar samt medverka till att avtal kommer till stånd, t.ex. hantera avtalsbeställningar,
 • för att inkassera ersättning för kopiering och tillgängliggörande, t.ex. inhämta statistik för faktureringsändamål,
 • för att fördela ersättning för kopiering och tillgängliggörande, t.ex. genomföra statistiska undersökningar,
 • för att sprida information om upphovsrätt och verksamheten, t.ex. hantera förfrågningar om verksamheten, avtalen och upphovsrätt, marknadsföring till potentiella kunder,
 • för att kontrollera avtalens efterlevnad, t.ex. genom stickprovskontroller och intrångsutredning,
 • för att följa utvecklingen på upphovsrätts- och verksamhetsområdena, t.ex. utbildning och samverkans kontakter med rättighetshavare, användarrepresentanter, myndighetsföreträdare och politiker m.fl.,
 • för att utveckla och förbättra våra avtal,
 • för att bedriva därmed förenlig verksamhet, tex. administration av Lars Salvius-föreningen, vilket bland annat inbegriper hantering av ansökningshandlingar, utbetalning av pris, stipendie- och projektbidrag.
5. Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med?
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tryckeri eller annan samarbetspartner för informationsutskick/marknadsföring.
För IT-tjänster anlitar vi externa parter I avtalet med personuppgiftsbiträdet reglerar vi hur personuppgiftsbiträdet får behandla dina personuppgifter.
6. Var vi behandlar dina personuppgifter?
Vi strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Våra IT-system och support finns inom EU/EES.
7. Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Vi spar dina personuppgifter så länge de behövs.
8. Rätt att begäran information och rättelser m.m.
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig har du rätt att begära ett registerutdrag från oss. Vi kommer på eget initiativ eller ditt initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning av dem begränsas genom att kontakta oss.
8.1 Rätt till radering
Du kan be att få uppgifter om dig som vi behandlar raderade om vi inte behöver uppgifterna längre för det ändamål som de behandlas för, eller om du återkallar ditt samtycke och behandlingen inte har någon annan laglig grund, om behandling sker för direktmarknadsföring, eller om ditt berättigade intresse väger tyngre än vårt berättigade intresse, eller om behandlingen är olaglig, eller om uppgifterna måst raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av. Vi kommer dock inte kunna tillmötesgå din begäran om radering om vi behandlar uppgifterna med stöd av en rättslig förpliktelse, eller för att göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller med stöd av rätten till yttrande- och informationsfrihet.

8.2 Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter t.ex. om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte är korrekt, om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen eller om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse.

8.3 Rätt att göra invändning mot viss typ av behandling

Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända behandling av personuppgifter som sker med stöd av ett berättigat intresse.
9. Datasäkerhet och integritet
Vi har vidtagit och kommer fortlöpande att vidta tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande, användning och förändring.
10. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor om hur Bonus Copyright Access behandlar dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter enligt punkt 8 ovan eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta oss per e-postadress:
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

11. Vem som är ansvarig för personuppgifterna?

Bonus Copyright Access ek för. (org.nr. 769603-7345), är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som utförs av föreningen.
12. Förändringar av dataskyddspolicyn
Denna dataskyddspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats www.bonuscopyright.se. Om Bonus Copyright Access genomför några väsentliga förändringar i dataskyddspolicyn kommer vi informera dig via www.bonuscopyright.se.
Denna integritetspolicy reviderades senast 2018-05-25