Upphovsratt
Den ekonomiska och ideella rätten
Senast uppdaterad: 2016-06-07

Den som har upphovsrätt till ett verk har en ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Ensamrätten är dels ekonomisk, dels ideell.

Den ekonomiska rätten

Upphovsmannens ekonomiska rätt till sitt verket ger kort sagt upphovsmannen en rätt att få betalt när verket används.
Med ekonomisk rätt menas att upphovsmannen har en ensamrätt att:
  • göra exemplar av verket och
  • göra verket tillgängligt för allmänheten, t.ex. genom att lägga ut det på internet
Upphovsmannen kan överlåta hela eller delar av den ekonomiska rätten, exempelvis till ett företag. Då blir företaget helt eller delvis rättighetshavare beroende på hur avtalet mellan upphovsman och företag ser ut.
Vill någon annan framställa exemplar av upphovsmannens verk eller göra det tillgängligt för allmänheten behövs tillstånd antingen från upphovsmannen själv eller från den som förvärvat rättigheterna från upphovsmannen, t.ex. ett förlag.

Den ideella rätten

Upphovsmannen har även en så kallad ideell rätt till sitt verk. Den innebär att upphovsmannen har:
  • rätt att bli namngiven när verket används, t.ex. när det kopieras för undervisning
  • rätt att slippa utsättas för att någon gör kränkande ändringar i verket
  • rätt att slippa att någon gör verket tillgängligt på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang
Upphovsmannen behöver till exempel inte finna sig i att en bild beskärs kraftigt innan den publiceras om han inte givit tillstånd till det. Eller att verket används i ett politiskt sammanhang utan tillstånd.
Den ideella rätten kan inte överlåtas med bindande verkan för upphovsmannen. Däremot blir upphovsmannen bunden av ett avtal där den ideella rätten delvis efterges, exempelvis då upphovsmannen upplåter en rätt till ett företag att använda en illustration för ett visst reklamsammanhang. Eller, som i exemplet ovan, att upphovsmannen ger tillstånd till att en bild beskärs på ett visst sätt innan den publiceras.

Ideell rätt ska alltid respekteras

Den ideella rätten ska alltid respekteras, även när ett verk används med stöd av någon av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkning i upphovsmannens ensamrätt. Upphovsmannens namn ska exempelvis anges när man citerar ur en text som någon annan skrivit.
Upphovsrättslagen 2 §