Allmanna_handlingar3
Upprättade allmänna handlingar med enbart ideellt skydd
Senast uppdaterad: 2015-01-27

Visst skydd

Många dokument och publikationer som ges ut av myndigheter och statliga verk, exempelvis handböcker, lagkommentarer, upplysningstidskrifter och informativa publikationer, får användas utan samtycke och utan ekonomisk kompensation, men däremot finns ett ideellt skydd för sådana publikationer.
Det innebär att upphovsmannens namn ska anges på ett sätt som följer god sed. Dessutom ska källan anges när materialet återges. Ofta är dock inte upphovsmannens namn känt utan myndigheten står som avsändare.
Materialet får inte heller ändras i vidare mån än som krävs för användningen eller återges i ett kränkande sammanhang. Omarbetningar eller strykningar bör exempelvis undvikas.
Allmänna handlingar och upphovsrätt
Upphovsrättslagen innehåller särskilda bestämmelser om allmänna handlingar. Dessa bestämmelser gör det möjligt att i viss utsträckning tillgängliggöra och återanvända sådana handlingar.