Fem fördelningsgrupper
Senast uppdaterad: 2019-06-28

2018 fördelades 163,4 Mkr (174,4) till Bonus Copyright Access fem fördelningsgrupper. Fördelningsgrupperna består av de organisationer som företräder upphovsmän, förlag och utgivare.

Styrelsen fördelar ersättningen till grupperna

Innan inkasserad ersättningen fördelas till fördelningsgrupperna avskiljs först de ersättningar som avser kopiering av verk med utländska rättighetshavare (läs mer nedan).
Bonus Copyright Access styrelse fördelar sedan inkasserad ersättning till föreningens fem fördelningsgrupper. Fördelningen inom respektive fördelningsgrupp sker efter principer som överenskommits inom gruppen. Respektive gruppmedlem/medlemsorganisation ansvarar sedan för fortsatt fördelning och användning av erhållna medel.
I varje fördelningsgrupp finns de organisationer representerade som företräder upphovsmän, förläggare och utgivare inom de olika verkskategorierna (litterära och konstnärliga). I rutan härintill ser du vilka organisationer som ingår i respektive grupp.

Fördelning till svenska rättighetshavare

Efter det att utländska rättighetshavares del av ersättningen avskiljts, fördelas den ersättning som avser svenska rättighetshavares verk. Bonus Copyright Access styrelse fördelar ersättningen till de fem fördelningsgrupperna på grundval av statistiska undersökningar.
Normalt fördelas ersättningarna till fördelningsgrupperna inom några veckor eller månader från det att ersättningarna inkasserats.
Fördelningsgruppernas uppgift är att fördela de pengar som styrelsen ställt till respektive fördelningsgrupps disposition.
Varje fördelningsgrupp fördelar pengarna inom sitt område till de medlemsorganisationer som är verksamma på respektive område. Varje organisation har därefter, med beaktande av reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen, möjlighet att bestämma hur pengarna ska användas. Läs mer om formerna för att ta del av ersättning.

Fördelning till utländska rättighetshavare

En del av den kopiering som sker i Sverige har som källa utländska verk. De ersättningar som avskiljts och som avser kopiering av verk med utländska rättighetshavare överförs till Bonus Copyrights systerorganisation i respektive land som som Bonus Copyright Access har tecknat avtal med.
Om det saknas avtal med ett visst land avsätts ersättningarna på särskilda konton i avvaktan på avtal. Idag utbetalas cirka 80 procent av ersättningarna som avser utländska rättighetshavares verk. Knappt 20 procent avsätts på konton i avvaktan på att ömsesidighetsavtal ska tecknas. Resterande cirka 0,7 procent avser länder som antingen inte framställt några krav eller verk för vilka utgivningsland och rättighetshavarens hemvist inte kunnat identifieras. Dessa sistnämnda ersättningar preskriberas tre år efter inkasserandet enligt regler i upphovsrättslagen 42 a § och fördelas för närvarande till svenska rättighetshavare.