Fordelning_4
Fördelning av ersättning
Senast uppdaterad: 2019-06-25

Bonus Copyright Access betalade ut 195,6 Mkr miljoner kronor i upphovsrättsersättningar under 2018 för den kopiering och delning av upphovsrättsligt skyddat material som sker inom undervisning och på arbetsplatser.
remu

Pengar till upphovsmän, förlag och utgivare

Upphovsrätten är grundläggande för att upphovsmän, förlag och utgivare ska få betalt för sitt arbete. Genom Bonus Copyright Access avtal med skolor, företag, myndigheter och andra organisationer inkasseras varje år ersättning för den verkanvändning som sker i undervisningssammanhang och på arbetsplatser.
Styrelsen fördelar inkasserade ersättningar enligt av stämman beslutade allmänna principer.
Pengarna som avser kopiering och tillgängliggörande av svenska verk fördelas till fem fördelningsgrupper inom Bonus Copyright Access. Varje medlemsorganisation tillhör någon av de fem grupperna. När respektive organisation fått sin andel av årets inkassering ska ersättningen sedan nå rättighetshavarna – upphovsmännen, förlagen och utgivarna.

Ersättningen når rättighetshavarna på olika sätt

De enskilda organisationerna bestämmer hur pengarna ska användas.Vissa organisationer delar ut ersättning i form av stipendier, andra fördelar individuellt till enskilda rättighetshavare, vissa avsätter ersättning för att finansiera utbildning eller juridisk rådgivning, ytterligare någon fördelar i proportion till försäljning och så vidare.
Här nedan finns länkar där du kan läsa mer om hur arbetet med fördelningen av kopieringsersättningen går till – från statistikundersökningar till fördelningsgrupper för att sedan nå rättighetshavarna – upphovsmännen, förlagen och utgivarna.

Ömsesidighetsavtal

De upphovsrättsersättningar som Bonus Copyright Access inkasserar fördelas inte bara till svenska rättighetshavare utan också till företrädare för upphovsmän, förläggare och utgivare i andra länder.
Genom ömsesidighetsavtal med utländska motsvarigheter runt om i världen avräknas ersättning till utlandet för den kopiering och delning som sker i Sverige av utländska verk. Samtidigt inkasserar Bonus Copyright Access ersättning från utländska systerorganisationer för kopiering ur svenska verk i utlandet. Utlandsersättningar som sedan vidareavräknas till de svenska medlemsorganisationerna.
Filer