Bonus Copyright Access organisation
Senast uppdaterad: 2019-06-17

Bonus Copyright Access startade sin verksamhet som ekonomisk förening den 1 januari 1999 under namnet Bonus Presskopia. Den tidigare verksamheten, som etablerades 1973, utvidgades då till att utöver licensiering av kopiering för undervisning, även omfatta licensiering av kopiering för intern informationsspridning inom företag, organisationer och myndigheter.

Medlemmar

I Bonus Copyright Access samarbetar 14 bransch- och intresseorganisationer.

Organisationerna ovan representerar upphovsmäns, förläggares och utgivares rättigheter inom de flesta litterära och konstnärliga områden:
 • Fack- och skönlitteratur
 • Läromedel
 • Press
 • Noter och sångtexter
 • Bilder
Medlemsorganisationerna har valt att den samordnade licensieringen av upphovsrätt till skolor, företag, myndigheter och organisationer ska skötas av Bonus Copyright Access.

Organisation

Enligt Bonus Copyright Access stadgar utövas verksamheten inom föreningen genom sex olika organ:
 • Föreningsstämman
 • Styrelsen
 • Presidiet
 • VD
 • Fördelningsgrupperna
 • Revisorerna
39714

Föreningsstämman

Föreningsstämman är Bonus Copyright Access högsta beslutande organ. Medlemmarnas rätt att besluta i angelägenheter som rör föreningen utövas vid föreningsstämma.

Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter. Ordföranden är opartisk och står fri i förhållande till medlemmarna. De övriga ledamöterna hämtas från medlemmarna och fördelas på läromedels-, bok-, press-, bild- och notområdet.
I styrelsen finns både upphovsmännens och förlagens/utgivarnas intressen representerade.

Presidiet

Styrelsens presidium består av ordföranden samt förste och andre vice ordförande. Presidiets uppgifter och skyldigheter meddelas av styrelsen

VD

Styrelsen utser en VD för föreningen med uppgifter och skyldigheter enligt föreningslagen (FL) och de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Fördelningsgrupper

I Bonus Copyright Access finns fem fördelningsgrupper med uppgift att fördela de upphovsrättsersättningar som inkasserats och som styrelsen ställt till respektive fördelningsgrupps disposition.
De fem fördelningsgrupperna är:
 • Bild
 • Bok
 • Läromedel
 • Not
 • Press
Föreningsstämman bestämmer vilka organisationer som ska företrädas i de olika fördelningsgrupperna.
Varje fördelningsgrupp fördelar upphovsrättsersättningarna till de organisationer som är företrädda i respektive grupp. Varje medlemsorganisation bestämmer sedan hur ersättningarna ska fördelas/användas. Läs mer om ersättningsfördelning >>

Revisorerna

På föreningsstämman väljs två revisorer och två revisorssuppleanter.
phone_25515683
Du är alltid välkommen att kontakta oss

08-545 429 00