Allmanna_handlingar
Upprättade allmänna handlingar med fullt skydd
Senast uppdaterad: 2015-01-22

För vissa typer av allmänna handlingar gäller fullt skydd. Fullt skydd innebär att upphovsmannen, det vill säga i vanliga fall myndigheten, ska tillfrågas och ge sitt samtycke till att verket får återges trots att det är en allmän handling.

Fullt upphovsrättsligt skydd

För följande verk som har framställts inom myndigheten gäller fullt upphovsrättsligt skydd. Det innebär att det inte är tillåtet att exempelvis kopiera och dela materialet till allmänheten utan tillstånd från myndigheten.
  • Kartor
  • Tekniska förebilder (ritningar, mönster, modeller och schabloner),
  • Datorprogram
  • Verk som har skapats för undervisning
  • Verk som är resultatet av vetenskaplig forskning
  • Alster av bildkonst
  • Musikaliska verk (noter)
  • Diktverk
  • Verk av vilka exemplar genom myndighets försorg tillhandahålls allmänheten i samband med affärsverksamhet
Myndigheters konstruktionsritningar och gratismaterial som ges ut i myndighetens affärsverksamhet är exempel på handlingar som skyddas av upphovsrätt. Det innebär att sådant material inte får kopieras vare sig i tryckt eller digital form eller säljas utan myndighetens tillstånd. Däremot är det tillåtet att kopiera materialet för privat bruk.
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, även om de skyddas av upphovsrätt, såvida de inte skyddas av sekretess.
Allmänna handlingar och upphovsrätt
Upphovsrättslagen innehåller särskilda bestämmelser om allmänna handlingar. Dessa bestämmelser gör det möjligt att i viss utsträckning tillgängliggöra och återanvända sådana handlingar.