GettyImages-905964502_fixed
Framställa exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättning
Senast uppdaterad: 2018-11-01

Det är tillåtet för var och en att framställa anpassade exemplar av offentliggjorda verk för personer med funktionsnedsättning.

Alla funktionsnedsatta omfattas

Rätten att framställa anpassade exemplar gäller till förmån för alla funktionsnedsatta, oavsett om begränsningen i funktionsförmågan är fysisk eller psykisk, förutsatt att exemplaret i den speciella formen behövs för att personen ska kunna ta del av verket.
Exempelvis omfattas personer med hörselnedsättning. Personer med syn- eller annan läsnedsättning omfattas i de fall de har behov av anpassade exemplar av andra verk än verk i form av böcker och andra skrifter, notationer samt tillhörande illustrationer.
Däremot omfattas inte nyttjanden som täcks av den nya bestämmelsen för personer med syn- eller annan läsnedsättning.

Offentliggjorda verk omfattas

 • Litterära verk, även t.ex. kartor och konstruktionsritningar
 • Musikaliska verk
 • Bildkonst
 • Fotografier

All slags teknik kan användas vid anpassningen

Vid anpassningen får all slags teknik användas utom ljudupptagning. En text får exempelvis anpassas till:
 • Stor stil
 • Lättläst text
 • Elektronisk text
 • Punktskrift
 • Teckenspråk
En bild får exempelvis göras om till en taktil bild. Det är också tillåtet att använda syntetiskt tal för uppläsning av text som lagrats digitalt eller punktskriftsdisplayer som kan läsa digitalt lagrad text.

Bibliotek och organisatiner som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Bibliotek och organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning får även:
 • överföra anpassade texter och bilder. Personer med funktionsnedsättning kan exempelvis få anpassade bilder och texter överförda via internet eller med mejl,
 • göra ljudupptagning. Sådan ljudupptagning får även spridas och överföras digitalt till personer med funktionsnedsättning,
 • framställa exemplar av film och radio- och TV-program. Sådana exemplar som framställs för att döva eller hörselskadade personer ska kunna ta del av verken får även spridas och överföras digitalt till dessa personer.

Hur exemplaret får användas

Det anpassade exemplaret får bara användas av den som behöver verket i den speciella utformningen för att kunna ta del av verket.

Upphovsmannen har rätt till ersättning

Upphovsmannen ska meddelas om det kan ske utan besvär när bibliotek och organisationer framställer exemplar, sprider eller överför verk. Dessutom har upphovsmannen rätt till ersättning:
 • När var och en framställer och överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionsnedsättning,
 • När bibliotek och organisationer sprider exemplar eller överför exemplar av verk till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att de fått behålla ett exemplar av verket.
Närmare förskrifter finns i 4 § upphovsrättsförordningen.
Upphovsrättslagen 17 §
Syn- eller annan läsnedsättning

Läs om den nya inskränkningsbestämmelsen till förmån för personer med syn- eller annan läsnedsättning.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM ansvarar för tillgängliga läromedel i grund- och gymnasieskolan och Komvux.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

MTM har i uppdrag att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur på de medier som passar dem. MTM har i särskilt uppdrag att se till att ge studeranden på högskola tillgång till anpassad studielitteratur.