Kulturarv
Herrelösa verk
Senast uppdaterad: 2016-05-23

I upphovsrättslagen finns bestämmelser för att underlätta digitalisering och förmedling av kulturarvet i situationer när rättighetshavaren till ett verk är okänd eller inte går att nå och det alltså inte går att få tillstånd till användningen.

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar

Ett verk klassas som herrelöst om rättighetshavaren antingen är okänd eller inte går att nå efter en omsorgsfull efterforskning.
De kulturarvsinstitutioner som har möjlighet att använda bestämmelsen för att digitalisera verk som finns i samlingarna är arkiv, bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, liksom radio- och tv-företag med ett public serviceuppdrag.
Bestämmelsen ger institutionen rätt att framställa exemplar av det herrelösa verket och överföra de framställda exemplaren till allmänheten så att allmänheten kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som man själv väljer, exempelvis när institutionen har publicerat det herrelösa verket på sin webbsida.
En rättighetshavare kan genom att ge sig till känna hindra fortsatt användning av verket och han eller hon ska då också ha rätt till ersättning från den som använt verket.

Registrering av herrelösa verk

Patent- och Registreringsverket (PRV) fungerar som nationell samordnare för den registrering av herrelösa verk som kulturarvsinstitutionerna ska göra. PRV tar emot anmälningar från kulturarvsinstitutioner som antingen vill anmäla herrelösa verk eller som vill använda herrelösa verk.
Uppgifter om herrelösa verk registreras i en EU-gemensam databas som administreras av OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market).

Skrift, filmverk och ljudupptagning

Bestämmelserna om herrelösa verk har sin bakgrund i ett EU-direktiv och trädde i kraft den 29 oktober 2014.
Tillsvidare gäller den här möjligheten för texter (böcker, tidningar, artiklar etc.) samt film och ljud. Även andra typer av verk eller prestationer kan omfattas av inskränkningen, men det gäller bara om det är fråga om ett verk eller en prestation som finns inbäddad i skrift, filmverk eller ljudupptagning. EU-kommissionen ska ta ställning till om lagstiftningen bör utökas till att även omfatta fotografier och annat bildmaterial.
Upphovsrättslagen 16 a §