HEI_2
Kopieringsregler för högskolor och universitet fr.o.m. 2014
Senast uppdaterad: 7 januari

Kopieringsreglerna gäller för:
 • Högskoleutbildning
 • Uppdragsutbildning
 • Yrkeshögskoleutbildning
 • Högskoleintroducerande utbildning
 • Behörighetsgivande förutbildning
 • Intern fortbildning av högskolans personal
1_3171078704

Vem som får kopiera och delaLärare och studenter
Lärare (varje person som har en pedagogisk funktion i undervisningen) och studenter får kopiera. Är du läraren får du även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopierat material får användas för undervisning inom lärosätet. Även distansundervisning inom Sverige omfattas.
2_2847393429

Vad som får kopieras och delasSvenska och utländska verk
Lärare och studenter får kopiera och dela texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Material kan hämtas från såväl fysiska böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter etc. som från digitala publikationer på t.ex. internet.
Inte ljud och rörlig bild
Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. För det behövs separata avtal.
3_2008064615

Hur man får kopiera och delaKopiera digitalt och analogt
Lärare och studenter får kopiera verk digitalt och analogt och använda materialet för undervisning.
Kopiera genom att exempelvis
 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skriva ut
 • Skanna
 • Kopiera i kopiator
 • Kopiera för att lägga in i presentationer för undervisning, t.ex. PowerPoint
 • Spara digitala kopior, t.ex. på lärosätets slutna nätverk, på USB etc.
 • Föra över kopior digitalt, t.ex. via mejl eller på lärosätets slutna lärplattform
4_613844675

Hur man får delaDela digitalt och analogt
Det kopierade materialet får delas digitalt och analogt mellan lärare och studenter i en undervisningsgrupp inom lärosäte, t ex. via mejl eller på lärosätets slutna lärplattform dit endast lärosätets personal och studenterna har åtkomst. Undervisningsgruppen kan variera. Även lärosätets distansundervisning inom Sverige omfattas.
Dela genom att exempelvis
 • Lägga upp och dela på lärosätets slutna nätverk
 • Göra mejlutskick inom en undervisningsgrupp
 • Projicera
 • Dela ut papperskopior
5_2797692270

Hur mycket som får kopieras och delasDigitalt – motsvarande 15 A4-sidor
Lärare och studenter får kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa, exempelvis från en nyhetssajt eller annan digital publikation.
Fotokopiera och skanna – 15 % max 15 sidor
15/15-regeln innebär att du, från pappersförlaga, får kopiera och dela högst 15 procent av antalet sidor i boken eller skriften, men inte mer än 15 sidor. Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken eller skriften på 60 sidor kan du kopiera upp till 9 sidor. Det är med andra ord inte tillåtet att alltid kopiera 15 sidor utan antalet kopiesidor blir beroende av hur omfattande utgåva du kopierar ur.
Om du behöver fotokopiera eller skanna ett kapitel eller en artikel som omfattar några få sidor mer än de som nämns i begränsningsregeln ovan är det trots begränsningen tillåtet att kopiera och dela upp till tre ytterligare sidor. Ur en bok på 100 sidor eller mer kan du alltså kopiera och dela upp till 18 sidor om det behövs för att kapitlet eller artikeln ska bli fullständigt. Är boken på 60 sidor kan du kopiera som mest upp till 12 sidor.
Kalenderhalvår
Rätten att kopiera och dela material enligt avtalet gäller per kalenderhalvår. Det är alltså tillåtet att kopiera och dela från en och samma förlaga en gång per förlaga och student och kalenderhalvår.
Antalet kopior per student
Från en pappersförlaga får man göra så många kopior att studenterna får var sitt exemplar och läraren själv får några.
Lärarens kopiering till sig själv
Som lärare får du göra en (1) papperskopia av en bok till dig själv. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form. När kopian är till dig själv får du alltså kopiera verket i sin helhet – utan att behöva ta hänsyn till 15/15-regeln.
6_701575608

Hur kopiorna får användasI en undervisningsgrupp
Kopierat material får användas för undervisning i en undervisningsgrupp inom lärosätet. Undervisningsgruppen kan variera men är alltid begränsad till lärosätet. Även lärosätets distansundervisning inom Sverige omfattas.
Kopiorna får sparas och föras över digitalt inom lärosätets nätverk. Men bara till sådant nätverk dit endast lärosätets personal och studenter har åtkomst. Kopiorna kan alltså inte användas publikt på lärosätets öppna webbplats eller liknande.
Kopiorna får projiceras, visas på skärm eller på annat sätt presenteras vid undervisning. Digitala presentationsbilder får skrivas ut och delas ut och delas digitalt mellan lärare och studenter i en undervisningsgrupp.
Rod_kryss_25

Det är inte tillåtet att kopiera och dela visst material


Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur
Huvudregeln är att man inte får kopiera ur den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen. Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur är sådan litteratur som studenterna ska inhämta för tentamen eller som ska läsas i kursen.
Det finns dock tre undantag.
1) Obligatorisk kurslitteratur får kopieras när endast ett mindre avsnitt (som inte överstiger 15 sidor) ska läsas, då får skriften kopieras enligt 15/15-regeln trots att avsnittet alltså är angivet som obligatoriskt.
2) Enstaka avsnitt ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur får kopieras för att projiceras i undervisningen.
3) Enstaka avsnitt ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur får kopieras för examinationsuppgift.
Om lärosätet ingått annat avtal
Om lärosätet har ingått annat avtal som reglerar hur digitalt lagrade verk får kopieras och användas, t.ex. bibliotekets databaslicenser, gäller villkoren i sådant avtal.
Om en rättighetshavare har meddelat förbud
Om en rättighetshavare har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande gäller inte avtalslicensen. De verk som omfattas av förbudet får då inte kopieras med stöd av högskoleavtalet. Det är enbart rättighetshavare som inte är med i någon av huvudorganisationerna som kan meddela förbud enligt upphovsrättslagen. Några förbud som omfattar högskoleområdet finns inte meddelade.
Körmaterial och lösa stämmor
Körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble- orkestermaterial och som finns att hyra eller köpa får inte kopieras.
Musikaliskt verk för offentligt framförande
Det är inte tillåtet att kopiera musikaliskt verk med eller utan sångtext för att använda vid offentligt framförande.
För ett musikframträdande inom ramen för den ordinarie utbildningen är det dock tillåtet att kopiera till den eller de studenter och lärare som ska medverka vid framförandet. Dock under förutsättning att 15/15-regeln och övriga bestämmelser i avtalet följs.
Att exempelvis dela ut kopierade sångtexter av skyddade verk till åhörarna är aldrig tillåtet enligt avtalet.
7_4282227735

Kom ihåg namn och källa!Upphovsmannens ideella rätt ska respekteras. Därför ska upphovsmannens respektive fotografens namn framgå på eller i anslutning till det kopierade materialet. Läs mer om upphovsrättslagens regler om upphovsmannens ideella rätt.
Det ska även framgå från vilken källa det kopierade materialet är hämtat. Informationen ska lämnas på eller i anslutning till det kopierade materialet.
8_2332771101

När du behöver kopiera och dela på annat sätt än licensen medgerVill du kunna kopiera och dela mer eller på annat sätt än licensen ger rätt till behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till materialet. Till din hjälp hittar du information och här.
Rättighetshavare är alla de som äger rättigheterna till materialet. Till en bok kan det exempelvis handla om att skaffa tillstånd från en eller flera författare, översättare, förlag, bildupphovsmän med flera – de anses alla som rättighetshavare till boken. Till din hjälp hittar du information och här.
Om utgåvan är slut i handeln eller inte längre ges ut
Det är inte heller tillåtet att kopiera utan tillstånd bara för att en viss utgåva inte längre finns tillgänglig i handeln eller inte längre ges ut.

I det fallet behövs ett tillstånd från upphovsmän och / eller utgivare innan eventuell kopiering kan ske annars risker man att göra ett intrång i upphovsrätten.
9_743645088

Om licensreglerna inte följsAtt kopiera och dela material på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.
Intrång i upphovsmannens rättigheter kan medföra både straff och skadestånd. Läs mer om upphovsrättsintrång.
Kopiera mer eller på annat sätt
Filer