5-bild_upphovsratt
Hur länge har man ensamrätt?
Senast uppdaterad: 13 januari

Litterära och konstnärliga verk skyddas 70 år

Verket skyddas automatiskt, i samma ögonblick som det skapas. Verk är sedan skyddat under hela upphovsmannens livstid och ytterligare sjuttio år (som räknas med början den 1 januari året efter dödsåret). År 2020 blir därmed verk vars upphovsman dog 1948 eller tidigare fritt.
När verket blivit så gammalt att det inte längre är skyddat kan det kopieras och göras tillgängligt för allmänheten utan att några tillstånd behövs. Då kan det också ändras och bearbetas utan att man behöver fråga om lov. Den enda begränsningen är att man inte får återge (det fria) verket på ett sätt som kan uppfattas som grovt stötande.

Fotografisk bild skyddas 50 år

Alla fotografier skyddas av upphovsrättslagen, till och med sådana fotografier som kanske bara råkat bli tagna för att man fumlat med kameran. Fotografier skyddas till utgången av 50 år från det år då bilden framställdes (tiden börjar räknas från den 1 januari året efter framställningsåret).
För fotografier som uppnår kravet på originalitet gäller samma 70-åriga skydd som för andra verk. Skyddet gäller då under hela fotografens livstid och ytterligare sjuttio år (som räknas med början den 1 januari året efter fotografens dödsår).

Äldre fotografier

Genom en lagändring 1994 fördes reglerna för rättigheter för fotografier över från fotografilagen till upphovsrättslagen. Det innebar bl.a. att skyddstiden för fotografiska bilder förlängdes från 25 år till 50 år.
I och med lagändringen kom vissa bilder som hunnit bli fria 1994 att bli skyddade på nytt. Här kan du läsa om övergångsbestämmelserna och vad som gäller när man vill använda äldre fotografier.
Sammanfattningsvis kan man dela in gamla bilder i tre sorter:
  • Bilder som uppfyller originalitetskriteriet, är skyddade i 70 år efter upphovsmannens död.
  • Bilder utan originalitet tagna före 1969, är fria.
  • Bilder utan originalitet tagna efter 1969, skyddas i 50 år efter att bilden togs.
Upphovsrättslagen 43 § (70 år)
Upphovsrättslagen 49 a § (50 år)