Huvudorganisation
Senast uppdaterad: 2019-01-22

Förutsättningen för att en rättighetshavarorganisation ska kunna vara part i ett avtal som sluts med stöd av en avtalslicensbestämmelse är att organisationen är en så kallad huvudorganisation.

Representativ organisation

För att en organisation ska anses vara en huvudorganisation enligt upphovsrättslagen ska den vara representativ. En organisation anses som representativ om den företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på ett visst område.
Med verk inom ett ”visst område” menas exempelvis verk inom det skönlitterära området, verk inom läromedelsområdet eller verk inom området för bildkonst.
Anledningen till att det ställs krav på representativitet är att de avtal som organisationen ingår får utsträckt effekt, så kallad avtalslicensverkan. Den utsträckta effekten gör att avtalen även omfattar rättighetshavares rättigheter trots att det kan vara upphovsmän, förlag eller utgivare som inte är med i organisationen.

Det finns många olika huvudorganisationer

Bonus Copyright Access 14 medlemmar är alla exempel på olika huvudorganisationer:
De 14 huvudorganisationerna representera upphovsmän, förlag och utgivare på bok- och läromedelsområdet, bildområdet, not- och sångtextområdet samt pressområdet.

Heltäckande avtal

För att ett avtal ska bli heltäckande för licenstagaren måste huvudorganisationerna för samtliga delområden som berörs av licenstagarens användning, t.ex. kopiering och delning, medverka i avtalet.
För licenstagare på undervisnings- och arbetsplatsområdet innebär det att samtliga huvudorganisationer på området för text, bild, press och not (musikaliska verk), ska skriva under avtalet för att det ska bli heltäckande.
Inom textområdet företräds exempelvis upphovsmännen till skönlitterära verk av en organisation och upphovsmännen till läromedel av en annan, medan upphovsmännen till noter och sångtexter företräds av en tredje organisation, journalister, tidningsutgivare, bildkonstnärer och fotografer företräds av ytterligare andra organisationer.
Samtliga dessa organisationer måste alltså skriva under avtalet för att det ska bli heltäckande för exempelvis skolor, företag och myndigheter.

Paraplyorganisationen Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access har bildats just för att underlätta för licenstagarna att få heltäckande avtal för undervisning och arbetsplatskopiering.
I egenskap av paraplyorganisation för de 14 huvudorganisationerna som räknas upp ovan förhandlar Bonus Copyright Access för samtliga huvudorganisationer samtidigt.

Fler organisationer på samma område

Om det på ett verksamhetsområde skulle finnas två eller flera stora organisationer finns det inte något formellt hinder mot att flera organisationer skulle kunna betraktas som huvudorganisationer på ett och samma område. Men om en av organisationerna i praktiken framstår som huvudorganisation på sitt område sluts avtalet normalt med den huvudorganisationen. Den organisationen inkasserar då ersättningen och fördelar den vidare till rättighetshavarna inom sitt område, t.ex. till fotografer, journalister, författare, läromedelsförlag etc.
Även om det inte ställs några ytterligare krav på behörighet mer än att organisationen ska vara representativ, förutsätts dock att den organisation som menar sig ha rätt att kräva in ersättning på grund av sin representativitet måste ha viss ekonomisk och administrativ stabilitet.
I Sverige, till skillnad från i Danmark, Norge och Finland, ställs inte krav på att organisationen ska ha godkänts av det departement eller ministerium som ansvarar för upphovsrättslagstiftningen.
Om det uppstår tvist mellan organisationer om vem som är behörig att sluta avtal med avtalslicensverkan kan saken avgöras i domstol.
170_x5
BCA2
En paraplyorganisation
Bonus Copyright representerar 14 huvudorganisationer på text, bild- och pressområdet.