Internationel
Internationell samverkan
Senast uppdaterad: 2017-06-29

Varje år fördelar Bonus Copyright Access betydande belopp inte bara till svenska rättighetshavare utan också till företrädare för upphovsmän, förlag och utgivare i andra länder.
Internationel4

Avtal med systerorganisationer andra länder

Bonus Copyright Access har ömsesidighetsavtal med utländska motsvarigheter runt om i världen. Det innebär att Bonus Copyright Access utbetalar ersättning till utlandet för kopiering av utländska verk som har kopierats i Sverige. Samtidigt inkasseras ersättning från utländska systerorganisationer för den kopiering av svenska verk som skett i utlandet. Bonus Copyright Access vidareavräknar sedan ersättningen till de svenska rättighetshavarna.
Under verksamhetsåret 2016 utbetalades totalt 40,4 Mkr (17,3) för utländska verk som kopierats i Sverige. Cirka 8,3 Mkr (7,7) har också fördelats till svenska rättighetsföreträdare för svenska verk som kopierats utomlands.
Copyrightlink3
Läs mer om det internationella upphovsrättsarbetet på text- och bildområdet.