Klagomål
Senast uppdaterad: 2019-06-27

Om du är rättighetshavare eller företräder en annan kollektiv förvaltningsorganisation som vi har ingått ett representationsavtal med och vill framföra klagomål på något i vår verksamhet kan du kontakta oss via e-post på adressen .
Enligt våra rutiner hanterar vi klagomål skyndsamt vilket innebär att du inte ska behöva vänta någon längre tid på svar. Bedömningen av vilken tid som är rimlig får göras i varje enskilt fall. Enklare klagomål kan vi besvara relativt omgående medan andra kan kräver viss utredning. Vi besvarar ditt klagomål skriftligen, t.ex. genom e-post. Om vi inte tillmötesgår dig lämnar vi en motivering för det.
Med rättighetshavare menas i detta sammanhang den som innehar rättigheter eller som har rätt till en del av rättighetsintäkterna, utan att vara en kollektiv förvaltningsorganisation eller en sådan medlem som företräder rättighetshavare.