Friskolor2
Kopiera och dela skyddat material inom friskola
Senast uppdaterad: 7 januari

Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund har en överenskommelse som innebär att friskolor tecknar avtal på samma villkor som kommun, landsting och region.
Avtalet omfattar:
 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grund- och gymnasieskola
 • Grundsär- och gymnasiesärskola
 • Yrkeshögskoleutbildning
 • Konst- och kulturutbildning

Friskolan ansvarar för att avtal tecknas

Det är varje friskolas ansvar att lärare och elever kopierar och delar lagligt och att Skolkopieringsavtal tecknas med Bonus Copyright Access.

Nytt Skolkopieringsavtal fr.o.m. 2018

För friskolor gäller samma kopieringsregler och motsvarande priser som de kommunala skolorna. Det innebär att samma kopieringsregler och motsvarande priser som gäller för de kommunala skolorna fr.o.m. våren 2018 gäller för friskolor.
Skillnaden fr.o.m. januari 2018 är att kommunala skolor övergått till att betala ersättning per elev och kalenderår medan fristående skolor erlägger ersättning per elev och läsår.
För att uppnå kostnadsneutralitet görs en omräkning av de fristående skolornas elevpris. Läsårsbeloppen per elev för friskolor 2019/2020 utgör summan av halva det kalenderårsbelopp som gäller per elev för kommunala skolor 2019 och halva det kalenderårsbelopp som gäller per elev för kommunala skolor 2020.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever möjlighet att kopiera och dela copyrightskyddat material digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Kopiera i kopiator
 • Lägga in i digitala presentationer
 • Spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela materialet på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

När Skolkopieringsavtal för friskolor har tecknats kan lärare och elever i begränsad omfattning kopiera och dela copyrightskyddade texter, bilder och noter från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.
BCA
Har uppdraget att licensiera
Uppdraget kommer från 14 organisationer på text-, bild-, not- och pressområdet.
Kopieringsregler
Teckna avtal
Filer