MoK5
Kopieringsregler för kommunal musik-och kulturskola
Senast uppdaterad: 21 januari

Vem får kopiera och dela?

Lärare och elever
Lärare (varje person som har en pedagogisk funktion i undervisningen) och elever får kopiera och dela. Är du lärare kan du även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopierat material får användas för undervisning.

Vad som får kopieras och delas

Svenska och utländska noter och sångtexter
Lärare och elever får kopiera och dela offentliggjorda svenska och utländska musikaliska verk (noter) och sångtexter. Materialet kan hämtas från såväl fysiska böcker, läromedel etc. som från digitala publikationer på exempelvis internet.
Inte ljud och rörlig bild
Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) och dela rörlig bild och inspelade verk, exempelvis musikinspelning, musikvideo, radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, datorspel och datorprogram. För det behövs separata avtal. Här kan du läsa mer >>

Hur man får kopiera

Kopiera digitalt och analogt
Lärare och elever får kopiera noter och sångtexter digitalt och analogt för att använda i undervisning.
Kopiera genom att exempelvis:
  • Ladda ner
  • Fota av
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Kopiera i kopiator
  • Kopiera för att lägga in i digitala presentationer för undervisning
  • Spara digitala kopior, till exempel på musikskolans/kulturskolans nätverk/lärplattform dit endast personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst, på USB etc.

Hur man får dela

Dela digitalt och analogt
Kopierade noter och sångtexter får delas digitalt och analogt mellan lärare och elever inom musikskolan/kulturskolan, exempelvis via mejl eller på skolans nätverk/digitala plattform.
Dela genom att exempelvis:
  • Lägga upp och dela på musikskolans/kulturskolans nätverk/lärplattform dit endast personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior

Hur mycket som får kopieras och delas

Digitalt – motsvarande 15 A4-sidor
Om förlagan är digital, exempelvis sångtext på internet, får lärare och elever kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa.
Fotokopiera och skanna – 15 % max 15 sidor
Om förlagan är analog, exempelvis fysisk bok, gäller 15/15-regeln. Den innebär att du, från pappersförlaga, får kopiera och dela högst 15 procent av antalet sidor i boken eller skriften, men inte mer än 15 sidor. Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken eller skriften på 60 sidor kan du kopiera upp till 9 sidor. Det är med andra ord inte tillåtet att alltid kopiera 15 sidor utan antalet kopiesidor blir beroende av hur omfattande utgåva du kopierar ur.
Om du behöver fotokopiera eller skanna ett visst avsnitt som omfattar några få sidor mer än de som nämns i begränsningsregeln ovan är det trots begränsningen tillåtet att kopiera och dela upp till tre ytterligare sidor. Ur en bok på 100 sidor eller mer kan du alltså kopiera och dela upp till 18 sidor om det behövs för att kapitlet ska bli fullständigt. Är boken på 60 sidor kan du kopiera som mest upp till 12 sidor.
Kalenderhalvår
Rätten att kopiera och dela material enligt avtalet gäller per kalenderhalvår. Det är alltså tillåtet att kopiera och dela från en och samma förlaga en gång per förlaga och elev och kalenderhalvår.
Antalet kopior per elev
Från en pappersförlaga får man göra så många kopior att eleverna får var sitt exemplar och läraren själv får några.
Lärarens kopiering till sig själv
Som lärare får du göra en (1) papperskopia av en bok till dig själv. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form. När kopian är till dig själv får du alltså kopiera verket i sin helhet – utan att behöva ta hänsyn till 15/15-regeln.

Hur kopiorna får användas

För undervisning
Kopierade noter och sångtexter får användas för undervisning inom musikskolan/kulturskolan.
Kopiorna får sparas och föras över digitalt inom musikskolans/kulturskolans nätverk/lärplattform. Men bara till sådant nätverk/lärplattform dit endast skolans personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst. Kopiorna kan alltså inte användas publikt exempelvis på skolans öppna webbplats eller liknande.
Kopiorna får projiceras, visas på skärm eller på annat sätt presenteras vid undervisning. Digitala presentationsbilder får skrivas ut och delas ut, sparas digitalt och delas digitalt mellan lärare och elever för undervisningen.

Det är inte tillåtet att kopiera och dela i vissa fall

Om musikskolan/kulturskolan ingått annat avtal
Om skolan har ingått annat avtal som reglerar hur digitalt lagrade noter och sångtexter får kopieras och användas gäller villkoren i sådant avtal.
Förlagsutgivna, tryckta engångsmaterial
Det är inte tillåtet att kopiera och dela förlagsutgivna, tryckta engångsmaterial som elev ska skriva i, rita i eller dylikt och som är avsett för engångsbruk, exempelvis övningsbok eller arbetshäfte. Står det uttryckligen på materialet att det är fritt att kopiera får det självklart kopieras.
Förlagsutgivet läromedel
Det är bara tillåtet att kopiera och dela noter och sångtexter från förlagsutgivet läromedel för att komplettera sådana förlagsutgivna läromedel som normalt används i undervisningen. Det är aldrig tillåtet att ersätta eller minska nyanskaffningen av förlagsutgivna läromedel genom att använda kopior från sådana läromedel.
Om en rättighetshavare har meddelat förbud
Det är inte tillåtet att kopiera och dela verk om en rättighetshavare har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande. De verk som omfattas av förbudet får då inte kopieras med stöd av Musik- och kulturskoleavtalet. Det är enbart rättighetshavare som inte är med i någon av huvudorganisationerna som kan meddela förbud enligt upphovsrättslagen. För närvarande finns inte några sådana förbud meddelade.
Enskilt körverk
Det är inte tillåtet att kopiera och dela enskilt körverk som säljs separat.
Lösa stämmor i instrumentalensemble- och orkestermaterial
Det är inte tillåtet att kopiera och dela lösa stämmor som ingår i instrumentalensemble- och orkester-material och som finns att hyra eller köpa. Om musikskolan/kulturskolan äger materialet i sådan omfattning som krävs för repetitionsarbete och framförande är det dock tillåtet att kopiera och tillgängliggöra materialet i enlighet med Musik- och kulturskoleavtalets regler (se punkt 5 ovan).
Lärare får anpassa materialet till rådande besättning och undervisningssituation (exempelvis omskrivning av altfiolstämma till tredjefiolstämma), så kallade adaptioner. Sådan anpassning får dock inte medföra att verkets karaktär förändras.
Kopieringen och tillgängliggörandet får endast ske till enstaka elev eller lärare för att tillgodose tillfälligt uppkomna praktiska behov i en aktuell undervisnings- eller konsertsituation. Med konsert avses framförande som äger rum inför en krets som huvudsakligen består av musikskolans/kultur-skolans elever och elevernas anhöriga,
Noter och sångtexter för offentligt framförande
Det är inte tillåtet att kopiera noter och sångtexter för att använda vid offentligt framförande.
Att göra enstaka kopia i enlighet med reglerna i Musik- och kulturskoleavtalet är dock tillåtet om kopian endast används av den eller de elever och lärare som ska medverka vid framförandet.
Förutsättningen är att det handlar om ett musikframförande som huvudsakligen riktar sig till skolans elever och elevernas anhöriga.
Att exempelvis dela ut kopierade sångtexter av skyddade verk till åhörarna är aldrig tillåtet enligt avtalet.

Kom ihåg namn och källa!

Upphovsmannens ideella rätt ska respekteras. Därför ska upphovsmannens namn framgå på lämpligt sätt på eller i anslutning till det kopierade och delade materialet. Läs mer om upphovsrättslagens regler om upphovsmannens ideella rätt.
På eller i anslutning till det kopierade och delade materialet ska det också anges varifrån materialet kopierats (källangivelse).

När du behöver kopiera och dela på ett annat sätt än licensen medger

Vill du kunna kopiera och dela mer eller på annat sätt än licensen ger rätt till behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till materialet. Till din hjälp hittar du information här >>
Rättighetshavare är alla de som äger rättigheterna till materialet. Till en bok kan det exempelvis handla om att skaffa tillstånd från en eller flera författare, översättare, förlag, bildupphovsmän med flera – de anses alla som rättighetshavare till boken. Till din hjälp hittar du information här >>
Om utgåvan är slut i handeln eller inte längre ges ut
Det är inte tillåtet att kopiera utan tillstånd bara för att en viss utgåva inte längre finns tillgänglig i handeln eller inte längre ges ut.
I det fallet behövs ett tillstånd från upphovsmän och /eller utgivare innan eventuell kopiering kan ske annars risker man att göra ett intrång i upphovsrätten.

Om licensreglerna inte följs

Att kopiera och dela material på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.
Intrång i upphovsmannens rättigheter kan medföra både straff och skadestånd. Läs mer om upphovsrättsintrång.
Teckna avtal