Kopieringsregler_Forskolan_5-bild
Kopieringsregler för fristående förskolor
Senast uppdaterad: 13 januari

Samma kopieringsregler som gäller för kommunala förskolor gäller också för fristående förskolor som har avtal med Bonus Copyright Access.
1

Vem som får kopiera och delaPersonal och barn
Personal och barn får kopiera och dela. Du kan även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopierat material får enbart användas inom den pedagogiska verksamheten på förskolan.
2

Vad som får kopieras och delasSvenska och utländska verk
Personal och barn får kopiera och dela texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Material kan hämtas från såväl fysiska böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter etc. som från digitala publikationer på t.ex. internet.
Inte ljud och rörlig bild
Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. För det behövs separata avtal. Här kan du läsa mer >>
3

Hur man får kopieraKopiera digitalt och analogt
Personal och barn får kopiera verk digitalt och analogt och använda materialet för undervisning.
Kopiera genom att exempelvis
  • Ladda ner
  • Fota av
  • Skriva ut
  • Skanna
  • Kopiera i kopiator
  • Kopiera för att lägga in i presentationer, t.ex. i PowerPoint, Keynote, Prezi
  • Spara digitala kopior, t.ex. på förskolans slutna nätverk, USB
4

Hur man får delaDela digitalt och analogt
Det kopierade materialet får delas digitalt och analogt mellan personal och barn i en grupp inom förskolan, t.ex. via mejl eller på förskolans slutna lärplattform. Gruppen kan variera och exempelvis bestå av barn och personal från en eller flera avdelningar på förskolan.
Dela genom att exempelvis
  • Lägga upp och dela på förskolans slutna nätverk
  • Projicera
  • Dela ut papperskopior
5

Hur mycket som får kopieras och delasDigitalt – motsvarande 15 A4-sidor
Personal och barn får kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa, exempelvis från en nyhetssajt eller annan digital publikation.
Fotokopiera och skanna – 15 % /max15 sidor
15/15-regeln innebär att du, från pappersförlaga, får kopiera och dela högst 15 procent av antalet sidor i boken eller skriften, men inte mer än 15 sidor. Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken eller skriften på 60 sidor kan du kopiera upp till 9 sidor. Det är med andra ord inte tillåtet att alltid kopiera 15 sidor utan antalet kopiesidor blir beroende av hur omfattande utgåva du kopierar ur.
Om du behöver fotokopiera eller skanna ett kapitel eller en artikel som omfattar några få sidor mer än de som nämns i begränsningsregeln ovan är det trots begränsningen tillåtet att kopiera och dela upp till tre ytterligare sidor. Ur en bok på 100 sidor eller mer kan du alltså kopiera och dela upp till 18 sidor om det behövs för att kapitlet eller artikeln ska bli fullständigt. Är boken på 60 sidor kan du kopiera som mest upp till 12 sidor.
Kalenderhalvår
Rätten att kopiera och dela material enligt avtalet gäller per kalenderhalvår. Det är alltså tillåtet att kopiera och dela från en och samma förlaga en gång per förlaga och barn och kalenderhalvår.
Antalet kopior per elev
Från en pappersförlaga får man göra så många kopior att barnen får var sitt exemplar och pedagogen själv får några.
Pedagogens kopiering till sig själv
Du får göra en (1) papperskopia av en bok till dig själv. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form. När kopian är till dig själv får du alltså kopiera verket i sin helhet – utan att behöva ta hänsyn till 15/15-regeln.
6

Hur kopiorna får användasI en barngrupp på förskolan
Kopierat material får användas för den pedagogiska verksamheten inom förskolan. Gruppen kan variera men är alltid begränsad till förskolan.
Kopiorna får sparas och föras över digitalt inom förskolans nätverk. Men bara till sådant nätverk dit endast förskolans personal, barn och vårdnadshavare har åtkomst. Kopiorna kan alltså inte användas publikt på förskolans öppna webbplats eller liknande.
Kopiorna får projiceras, visas på skärm eller på annat sätt presenteras i den pedagogiska verksamheten. Digitala presentationsbilder får skrivas ut och delas ut och delas digitalt mellan personal och barn.
x

Det är inte tillåtet att kopiera och dela visst material


Om förskolan ingått annat avtal
– Om förskolan har ingått annat avtal som reglerar hur digitalt lagrade verk får kopieras och användas gäller villkoren i sådant avtal.
Engångsmaterial
– Det är inte tillåtet att kopiera förlagsutgivna tryckta arbetshäften och annat engångsmaterial som innehåller övningar och liknande. Står det uttryckligen på materialet att det är fritt att kopiera får det självklart kopieras.
Förlagsutgivet läromedel
– Det är bara tillåtet att kopiera ur förlagsutgivet läromedel om det görs för att komplettera sådana förlagsutgivna läromedel som normalt används i den pedagogiska verksamheten. Det är aldrig tillåtet att ersätta eller minska nyanskaffningen av förlagsutgivna läromedel genom att använda kopior från sådana läromedel.
Om en rättighetshavare har meddelat förbud
– Om en rättighetshavare har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande gäller inte avtalslicensen. De verk som omfattas av förbudet får då inte kopieras med stöd av skolkopieringsavtalet. Det är enbart rättighetshavare som inte är med i någon av huvudorganisationerna som kan meddela förbud enligt upphovsrättslagen.
Körmaterial och lösa stämmor
Körmaterial som säljs separat får inte kopieras. Lösa stämmor som ingår i ensemble- orkestermaterial och som finns att hyra eller köpa får inte kopieras. Om skolan äger materialet i sådan omfattning som krävs för repetitionsarbetet och framförandet är det dock tillåtet att kopiera och dela i enlighet med Skolkopieringsavtalets regler till enstaka barn eller pedagog för att tillgodose tillfälligt uppkomna praktiska behov i en aktuell undervisnings- eller konsertsituation.
Musikaliskt verk för offentligt framförande
Det är inte tillåtet att kopiera musikaliskt verk med eller utan sångtext för att använda vid offentligt framförande.
Att göra enstaka kopia i enlighet med övriga regler i avtalet är dock tillåtet om kopian endast används av den personal och de barn som ska medverka vid framförandet. Förutsättningen är att det handlar om ett musikframförande som huvudsakligen riktar sig till förskolans barn och barnens anhöriga.
Att exempelvis dela ut kopierade sångtexter av skyddade verk till åhörarna är aldrig tillåtet enligt avtalet.
7

Kom ihåg namn och källa!Upphovsmannens ideella rätt ska respekteras. Därför ska upphovsmannens respektive fotografens namn framgå på eller i anslutning till det kopierade materialet. Läs mer om upphovsrättslagens regler om upphovsmannens ideella rätt.
Det ska även framgå från vilken källa det kopierade materialet är hämtat. Informationen ska lämnas på eller i anslutning till det kopierade materialet.
8

När du behöver kopiera och dela på annat sätt än licensen medgerVill du kunna kopiera och dela mer eller på annat sätt än licensen ger rätt till behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till materialet. Till din hjälp hittar du information och här >>
Rättighetshavare är alla de som äger rättigheterna till materialet. Till en bok kan det exempelvis handla om att skaffa tillstånd från en eller flera författare, översättare, förlag, bildupphovsmän med flera – de anses alla som rättighetshavare till boken. Till din hjälp hittar du information och här >>
Om utgåvan är slut i handeln eller inte längre ges ut
Det är inte heller tillåtet att kopiera utan tillstånd bara för att en viss utgåva inte längre finns tillgänglig i handeln eller inte längre ges ut.

I det fallet behövs ett tillstånd från upphovsmän och /eller utgivare innan eventuell kopiering kan ske annars risker man att göra ett intrång i upphovsrätten.
9

Om licensreglerna inte följsAtt kopiera och dela material på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.
Intrång i upphovsmannens rättigheter kan medföra både straff och skadestånd. Läs mer om upphovsrättsintrång >>