Kopieringsregler_Nya_GRU_5-bild
Kopieringsregler för skolan
Senast uppdaterad: 2019-02-11

Kopieringsreglerna gäller för:
 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grund- och gymnasieskola
 • Komvux
 • Påbyggnadsutbildning
 • SFI
 • Yrkeshögskoleutbildning
 • Särskola
 • Landstingskommunal folkhögskola
1_3171078704

Vem som får kopiera och delaLärare och elever
Lärare (varje person som har en pedagogisk funktion i undervisningen) och elever får kopiera och dela. Är du läraren kan du även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopierat material får användas för undervisning. Även skolans distansundervisning inom Sverige omfattas.
2_2847393429

Vad som får kopieras och delasSvenska och utländska verk
Lärare och elever får kopiera och dela texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Material kan hämtas från såväl fysiska böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter etc. som från digitala publikationer på t.ex. internet.
Inte ljud och rörlig bild
Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. För det behövs separata avtal. Här kan du läsa mer >>
3_2008064615

Hur man får kopieraKopiera digitalt och analogt
Lärare och elever får kopiera verk digitalt och analogt och använda materialet för undervisning.
Kopiera genom att exempelvis
 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skriva ut
 • Skanna
 • Kopiera i kopiator
 • Kopiera för att lägga in i presentationer för undervisning, t.ex. i PowerPoint
 • Spara digitala kopior, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
4_613844675

Hur man får delaDela digitalt och analogt
Det kopierade materialet får delas digitalt och analogt mellan lärare och elever i en undervisningsgrupp inom skolan, t ex. via mejl eller på skolans slutna lärplattform. Undervisningsgruppen kan variera och exempelvis bestå av elever och lärare från en klass eller flera eller av elever och lärare som jobbar ämnes- eller årskursövergripande. Även skolans distansundervisning inom Sverige omfattas.
Dela genom att exempelvis
 • Lägga upp och dela på skolans slutna nätverk
 • Projicera
 • Dela ut papperskopior
5_2797692270

Hur mycket som får kopieras och delasDigitalt – motsvarande 15 A4-sidor
Lärare och elever får kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa, exempelvis från en nyhetssajt eller annan digital publikation.
Fotokopiera och skanna – 15 % max 15 sidor
15/15-regeln innebär att du, från pappersförlaga, får kopiera och dela högst 15 procent av antalet sidor i boken eller skriften, men inte mer än 15 sidor. Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken eller skriften på 60 sidor kan du kopiera upp till 9 sidor. Det är med andra ord inte tillåtet att alltid kopiera 15 sidor utan antalet kopiesidor blir beroende av hur omfattande utgåva du kopierar ur.
Om du behöver fotokopiera eller skanna ett kapitel eller en artikel som omfattar några få sidor mer än de som nämns i begränsningsregeln ovan är det trots begränsningen tillåtet att kopiera och dela upp till tre ytterligare sidor. Ur en bok på 100 sidor eller mer kan du alltså kopiera och dela upp till 18 sidor om det behövs för att kapitlet eller artikeln ska bli fullständigt. Är boken på 60 sidor kan du kopiera som mest upp till 12 sidor.
Kalenderhalvår
Rätten att kopiera och dela material enligt avtalet gäller per kalenderhalvår. Det är alltså tillåtet att kopiera och dela från en och samma förlaga en gång per förlaga och elev och kalenderhalvår.
Antalet kopior per elev
Från en pappersförlaga får man göra så många kopior att eleverna får var sitt exemplar och läraren själv får några.
Lärarens kopiering till sig själv
Som lärare får du göra en (1) papperskopia av en bok till dig själv. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form. När kopian är till dig själv får du alltså kopiera verket i sin helhet – utan att behöva ta hänsyn till 15/15-regeln.
6_701575608

Hur kopiorna får användasI en undervisningsgrupp
Kopierat material får användas för undervisning i en undervisningsgrupp inom skolan. Undervisningsgruppen kan variera men är alltid begränsad till skolan. Den kan exempelvis vara ämnes- eller årskursövergripande. Även skolans distansundervisning inom Sverige omfattas.
Kopiorna får sparas och föras över digitalt inom skolans nätverk. Men bara till sådant nätverk dit endast skolans personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst. Kopiorna kan alltså inte användas publikt på skolans öppna webbplats eller liknande.
Kopiorna får projiceras, visas på skärm eller på annat sätt presenteras vid undervisning. Digitala presentationsbilder får skrivas ut och delas ut och delas digitalt mellan lärare och elever i en undervisningsgrupp.
Rod_kryss_25

Det är inte tillåtet att kopiera och dela visst material


Om skolan ingått annat avtal
Om skolan har ingått annat avtal som reglerar hur digitalt lagrade verk får kopieras och användas gäller villkoren i sådant avtal.
Förlagsutgivna, tryckta engångsmaterial
Det är inte tillåtet att kopiera och dela förlagsutgivna, tryckta engångsmaterial som elev ska skriva i, rita i eller dylikt och som är avsett för engångsbruk, t.ex. övningsbok eller arbetshäfte. Däremot får enstaka fråga eller övning kopieras för prov. Står det uttryckligen på materialet att det är fritt att kopiera får det självklart kopieras.
Förlagsutgivet läromedel
Det är bara tillåtet att kopiera ur förlagsutgivet läromedel om det görs för att komplettera sådana förlagsutgivna läromedel som normalt används i undervisning. Det är aldrig tillåtet att ersätta eller minska nyanskaffningen av förlagsutgivna läromedel genom att använda kopior från sådana läromedel.
Om en rättighetshavare har meddelat förbud
Om en rättighetshavare har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande gäller inte avtalslicensen. De verk som omfattas av förbudet får då inte kopieras med stöd av skolkopieringsavtalet. Det är enbart rättighetshavare som inte är med i någon av huvudorganisationerna som kan meddela förbud enligt upphovsrättslagen.
Körmaterial och lösa stämmor
Körmaterial som säljs separat får inte kopieras. Lösa stämmor som ingår i instrumentalensemble- orkestermaterial och som finns att hyra eller köpa får inte kopieras. Om skolan äger materialet i sådan omfattning som krävs för repetitionsarbetet och framförandet är det dock tillåtet att kopiera och dela i enlighet med Skolkopieringsavtalets regler till en enstaka elev eller lärare för att tillgodose tillfälligt uppkomna praktiska behov i en aktuell undervisnings- eller konsertsituation. Konsertpubliken får huvudsakligen bestå av skolans personal och elever samt elevernas anhöriga.
Musikaliskt verk för offentligt framförande
Det är inte tillåtet att kopiera musikaliskt verk med eller utan sångtext för att använda vid offentligt framförande.
Att göra enstaka kopia i enlighet med övriga regler i Skolkopieringsavtalet är dock tillåtet om kopian endast används av den eller de elever och lärare som ska medverka vid framförandet. Förutsättningen är att det handlar om ett musikframförande som huvudsakligen riktar sig till skolans elever och elevernas anhöriga.
Att exempelvis dela ut kopierade sångtexter av skyddade verk till åhörarna är aldrig tillåtet enligt avtalet.
7_4282227735

Kom ihåg namn och källa!Upphovsmannens ideella rätt ska respekteras. Därför ska upphovsmannens respektive fotografens namn framgå på eller i anslutning till det kopierade materialet. Läs mer om upphovsrättslagens regler om upphovsmannens ideella rätt.
Det ska även framgå från vilken källa det kopierade materialet är hämtat. Informationen ska lämnas på eller i anslutning till det kopierade materialet .
8_2332771101

När du behöver kopiera och dela på annat sätt än licensen medgerVill du kunna kopiera och dela mer eller på annat sätt än licensen ger rätt till behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till materialet. Till din hjälp hittar du information och här >>
Rättighetshavare är alla de som äger rättigheterna till materialet. Till en bok kan det exempelvis handla om att skaffa tillstånd från en eller flera författare, översättare, förlag, bildupphovsmän med flera – de anses alla som rättighetshavare till boken. Till din hjälp hittar du information och här >>
Om utgåvan är slut i handeln eller inte längre ges ut
Det är inte heller tillåtet att kopiera utan tillstånd bara för att en viss utgåva inte längre finns tillgänglig i handeln eller inte längre ges ut.

I det fallet behövs ett tillstånd från upphovsmän och /eller utgivare innan eventuell kopiering kan ske annars risker man att göra ett intrång i upphovsrätten.
9_743645088

Om licensreglerna inte följsAtt kopiera och dela material på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.
Intrång i upphovsmannens rättigheter kan medföra både straff och skadestånd. Läs mer om upphovsrättsintrång.
Kopiera mer eller på annat sätt