5-bildsbanner_2013-09-27
Ersättningarna når rättighetshavarna på olika sätt
Senast uppdaterad: 2017-01-09

Medlemsorganisationerna bestämmer själva hur de ersättningar Bonus Copyright Access inkasserar på organisationernas uppdrag ska nå upphovsmännen, förlagen och utgivarna.

Medlemsorganisationerna avgör hur

Vissa organisationer delar ut ersättning i form av stipendier, andra fördelar ersättning individuellt till enskilda rättighetshavare, vissa avsätter ersättning för att finansiera utbildning eller juridisk rådgivning, ytterligare någon fördelar i proportion till försäljning och så vidare.
Generellt finns det inom medlemsorganisationerna beslut eller styrdokument som reglerar hur ersättningarna ska fördelas och där det också framgår att såväl icke-medlemmar som medlemmar ska behandlas lika.
Organisationerna är angelägna om att information om möjligheten att ta del av ersättningarna når ut, inte bara till medlemmarna, utan även till utanförstående rättighetshavare. Bland annat sker det genom annonsering i dags- och branschpress, information på webben och genom skriftliga utskick till såväl medlemmar som icke-medlemmar som tidigare exempelvis sökt ersättning.

Skyddsbestämmelser i lagen

Eftersom avtal som sluts med stöd av en avtalslicensbestämmelse får utsträckt effekt, så kallad avtalslicensverkan, och även omfattar rättighetshavare som inte är med i någon huvudorganisation, finns vissa garantier inbyggda i upphovsrättslagen.
Till skydd för de som inte är med i organisationen gäller:
  • Principen om likabehandling
  • Rätten att kräva individuell ersättning
  • Rätten att förbjuda användning av verk
Organisationerna är alltså skyldiga enligt upphovsrättslagen att bl.a. förmedla ersättning även till utanförstående rättighetshavare på samma sätt som till de egna medlemmarna.
Utanförstående rättighetshavare har också rätt att få del av förmåner från organisationen om det är förmåner som väsentligen bekostas med ersättningar från kopieringsavtalen.
Fördjupat om avtalslicens