Lagstiftning
På gång inom upphovsrättslagstiftningen
Senast uppdaterad: 2017-02-21

En ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt trädde i kraft den 1 januari 2017.
Den nya lagen, Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, innehåller ett omfattande regelverk för de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet. Bestämmelser syftar till:

att garantera att organisationernas medlemmar kan delta i beslutsfattandet på ett tillfredsställande sätt,
att den ersättning som inkasseras hanteras ansvarsfullt,
att medlemmar, rättighetshavare och andra garanteras insyn i organisationens verksamhet,
att säkerställa att villkoren i de licensavtal som ingås mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och användare är rimliga.
Från och med den 1 januari 2017 är PRV tillsynsmyndighet över kollektiva förvaltningsorganisationer.

Frågor om följerätt och om museernas kopiering

Följerättsutredningen SOU 2014 36 handlar dels om den rätt till ersättning som upphovsmannen i vissa fall har när ett exemplar av ett originalkonstverk säljs vidare efter den första överlåtelsen (följerätt).
Den andra delen av utredningen handlar om den möjlighet som arkiv och bibliotek har att framställa och sprida exemplar av verk för vissa särskilda ändamål och om den inskränkningen bör utvidgas till att även omfatta andra institutioner än arkiv och bibliotek.
Utredningen är avslutad och har remissbehandlats och bereds nu vidare inom Regeringskansliet. Avsikten är att regeringen ska återkomma till riksdagen när dessa överväganden är klara.