Lagstiftning
På gång inom upphovsrättslagstiftningen
Senast uppdaterad: 28 februari

DSM-direktivet

Förhandlingar pågår på EU-nivå mellan kommissionen, parlamentet och rådet för att modernisera upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Syftet med DSM-direktivet (Digital single market) är att ytterligare harmonisera den upphovsrättsliga unionslagstiftningen inom ramen för den inre marknaden med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning av skyddat innehåll. Direktivet innehåller tre huvudområden:
  • Åtgärder för att anpassa undantag och inskränkningar till en digital och gränsöverskridande miljö,
  • Åtgärder för att förbättra licensieringspraxis och säkerställa bredare tillgång till innehåll,
  • Åtgärder för att uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt.
Den 20 februari godkände COREPER vid Europeiska unionens råd det här förslaget. EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor, JURI, röstade den 26 februari för förslaget. Hela parlamentet ska rösta om förslaget i slutet av mars.

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, SOU 2018:6

I betänkandet föreslås att det införs ett grovt upphovsrättsbrott och ett grovt varumärkesbrott med särskilda straffskalor. Vidare föreslås ändrade åtalsprövningsregler och att all slags egendom som skäligen kan antas vara förverkad ska kunna tas i beslag.
Enligt förslaget ska den som har begått ett upphovsrättsbrott av normalgraden dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt – det vill säga om gärningen har inneburit synnerligen kännbar skada för rättighetshavaren, medfört betydande vinning för gärningsmannen eller annars varit av särskilt farlig art – dömas för grovt upphovsrättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Syftet med förslaget är att ge utrymme för att, i de allvarligaste fallen av upphovsrättsbrott, döma ut ett straff som står i proportion till brottets allvar. För mer ändamålsenliga åtalsregler föreslås att åklagare ska få väcka åtal när det är påkallat från allmän synpunkt. Förslaget att all slags egendom – och inte bara föremål – som kan förverkas enligt upphovsrättslagen ska kunna tas i beslag, innebär att den pågående brottsligheten försvåras så att den inte kan fortsätta ända tills beslut om att egendomen kan förverkas kan verkställas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Filer