Lagstiftning
På gång inom upphovsrättslagstiftningen
Senast uppdaterad: 2019-04-16

EU:s nya upphovsrättsdirektiv

EU antog under våren 2019 ett nytt upphovsrättsdirektiv. Direktivet syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrätten inom ramen för EU:s inre marknad med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning av upphovsrättsligt skyddade verk. Direktivet innehåller också bestämmelser om undantag från och inskränkningar i upphovsrätten, om underlättande av licensiering samt bestämmelser som syftar till att säkerställa en välfungerande marknad för upphovsrättsligt skyddade verk.
Direktivet ska vara införlivat i medlemsstaternas lagstiftning senast 24 månader efter ikraftträdandet.

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, SOU 2018:6

I betänkandet föreslås att det införs ett grovt upphovsrättsbrott och ett grovt varumärkesbrott med särskilda straffskalor. Vidare föreslås ändrade åtalsprövningsregler och att all slags egendom som skäligen kan antas vara förverkad ska kunna tas i beslag.
Enligt förslaget ska den som har begått ett upphovsrättsbrott av normalgraden dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt – det vill säga om gärningen har inneburit synnerligen kännbar skada för rättighetshavaren, medfört betydande vinning för gärningsmannen eller annars varit av särskilt farlig art – dömas för grovt upphovsrättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Syftet med förslaget är att ge utrymme för att, i de allvarligaste fallen av upphovsrättsbrott, döma ut ett straff som står i proportion till brottets allvar. För mer ändamålsenliga åtalsregler föreslås att åklagare ska få väcka åtal när det är påkallat från allmän synpunkt. Förslaget att all slags egendom – och inte bara föremål – som kan förverkas enligt upphovsrättslagen ska kunna tas i beslag, innebär att den pågående brottsligheten försvåras så att den inte kan fortsätta ända tills beslut om att egendomen kan förverkas kan verkställas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Filer