Projektbidrag från Lars Salviusföreningen
Senast uppdaterad: 2019-05-08

Vem kan söka projektbidrag?

Projektbidragen utlyses varje vår med sista ansökningsdag 30 september, och utdelning sker senare på hösten.
De kan sökas av såväl juridiska som fysiska personer, exempelvis utgivare, organisationer och högskoleinstitutioner samt av enskilda publicister, forskare och författare.

Projekt som främjar kommunikationen

Bidragen är främst avsedda för projekt som långsiktigt främjar den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Projekten ska helst vara av bestående värde för utgivning och spridning av vetenskap och populärvetenskap, exempelvis i böcker, tidskrifter, etermedier, sociala medier, vid publika sammankomster – eller i helt nya sammanhang. Det kan bland annat handla om att utveckla och praktiskt testa metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller pröva nya former för att sammanföra utgivare, publicister, forskare och allmänhet. Att ett projekt syftar till långsiktiga effekter, även om det avser en kommunikativ punktinsats, kan säkerställas genom bred och effektiv spridning till relevanta grupper av information om dess upplägg och resultat.
Om projektet är en del av ett större forskningsprojekt ska det framgå i ansökan hur det är avgränsat från övrig verksamhet i projektet, såväl vetenskapligt som praktiskt och ekonomiskt. Bidrag ges inte för tryckning av böcker och andra rapporter från planerade, pågående eller slutförda forskningsprojekt.
Projektbidragens storlek är vanligen 50 000 till 100 000 kronor.
Ansök om projektbidrag

Exempel på bidrag

Nedan ges några exempel på utdelade projektbidrag:
  • Ann Gustafsson, Uppsala universitet, för en föreställning med mål att intressera barn för naturvetenskap.
  • Torbjörn Nilsson, för att utveckla studenters förmåga att skriva forskningsbaserade översikter – synteser – som inbegriper huvuddragen i ett historiskt förlopp eller händelse.
  • Svenska Rovdjursföreningen, för vidareutveckling, fördjupning och breddning av rapporteringen om den vetenskapliga forskning som anknyter till rovdjur.
  • Magnus Alkarp, för upprättande av en omfattande webbplats om Gamla Uppsala.
  • Malin Wahlstedt, för att initiera, leda och skildra en debatt, samt sammanställa resultatet i en bok kring den slutgiltiga frågan: "Hur ska vi rädda världen?".
  • Kulturföreningen Glänta, för att etablera ett multimedialt mediehistoriskt bibliotek.
  • Patric Hadenius, för att finna nya språkforskare och hjälpa dem att kommunicera sin forskning i den språktidning som startade 2007.
  • Vanja Berggren, för att främja högskole- och universitetsstuderandes kunskap och förståelse för andra kulturer och religioner, bland annat genom seminarier, föreläsningar och rollspel.
Salvius_19049784
Välkommen med din ansökan
Ansökan ska vara Bonus Copyright tillhanda senast den 30 september 2020. >>