Utanförstående rättighetshavare
Senast uppdaterad: 2015-05-18

I upphovsrättslagen finns skyddsbestämmelser för de rättighetshavare som inte formellt är med i någon av huvudorganisationerna. De utanförstående rättighetshavarna kan vara både svenska och utländska. Även arvingar till avlidna upphovsmän räknas som utanförstående.

Avtalslicensen är speciell

Det speciella för avtal som sluts med stöd av en avtalslicensbestämmelse är att avtalet får utsträckt effekt. Det innebär att avtalet även omfattar rättighetshavare som inte formellt representeras av någon huvudorganisation.
De utanförstående upphovsmännen har rätt till samma ersättning och andra förmåner som de upphovsmän som är företrädda av en huvudorganisation.
Som utanförstående upphovsman har man rätt att få ersättning även om organisationen valt att inte fördela medlen individuellt utan organisationen exempelvis istället valt att använda pengarna till kollektiva ändamål.

Skyddsbestämmelser i upphovsrättslagen

Skyddsbestämmelserna för de utanförstående rättighetshavarna är:
  • Principen om likabehandling
  • Rätten att kräva individuell ersättning
  • Rätten att förbjuda användning av verk
1_3171078704

LikabehandlingEn organisation är skyldig att behandla alla rättighetshavare lika oavsett om de är med i organisationen eller inte.
Likabehandlingskravet innebär att utanförstående upphovsmän har rätt till samma ersättning och andra förmåner som upphovsmän företrädda av organisationen. Dessutom har de utanförstående upphovsmännen rätt att få ersättning även om organisationen valt att inte fördela medlen utan exempelvis använder pengarna till kollektiva ändamål.
Organisationerna bestämmer själva hur inkasserade ersättningar ska användas, exempelvis till stipendier, utbildning eller till individuell fördelning. Men även utanförstående rättighetshavare har rätt att få del av förmåner om det är förmåner som väsentligen bekostas med ersättningar från kopieringsavtalen.
Information från organisationerna om hur man som rättighetshavare – medlem eller inte – kan ta del av ersättningarna lämnas bland annat genom annonsering i dags- eller branschpress eller via webben.
2_2847393429

Individuell fördelningOm en organisation bestämt att ersättningen ska avsättas till kollektiva ändamål, exempelvis till utbildningsverksamhet, får de rättighetshavare som inte är med i organisationen som regel godta det. En utanförstående rättighetshavaren har enligt upphovsrättslagen alltid rätt att begära att få ersättning individuellt fördelad.
Eftersom systemet med avtalslicenser är till för att förenkla för licenstagarna ska inte licenstagarna kunna drabbas av att individuella ersättningsanspråk plötsligt kan riktas mot dem.
Enligt upphovsrättslagen ska den som vill framställa ett individuellt krav på ersättning istället alltid vända sig till respektive huvudorganisation beroende på vilken typ av rättighetshavare man är.
Den som framställer ett krav mot en huvudorganisation måste kunna lägga fram ett underlag som visar i vilken omfattning verk har kopierats.
Ersättningsanspråket ska begäras inom tre år efter det år verket utnyttjades.
3_2008064615

Förbud mot att verk användsDen som är utanförstående kan meddela förbud mot att verk får användas. Konsekvensen av ett sådant förbud är att avtalslicensen inte gäller. Förbudsmöjligheten har sällan kommit till användning i praktiken.
170_x170
Upphovsrättslagen 42 a §