Allmanna_handlingar2
Upprättade allmänna handlingar helt utan upphovsrätt
Senast uppdaterad: 2015-01-22

Visst materialet kan användas fritt utan krav på tillstånd eller att man måste ange ur vilken källa informationen är hämtad eller vem som är upphovsman.

Helt fritt från upphovsrätt

Upphovsrätten gäller över huvud taget inte för:
  • Författningar
  • Beslut av myndighet
  • Domar och yttranden av svenska myndigheter
Var och en kan fritt återge lagar, kungörelser, domar, beslut av domstolar, myndigheter och verk, myndigheternas remissyttranden, berättelser, förslag och utlåtanden, kommittébetänkanden, protokoll från riksdagen och andra statliga eller kommunala myndigheter.
Det är också fritt att återge officiella översättningar av sådana texter som nämnts ovan.

Ibland ingår skyddat verk i det som är fritt

Ibland kan det ingå skyddade verk i oskyddade allmänna handlingar. Följande verk har fortsatt upphovsrättsligt skydd trots att de ingår i en sådan allmän handling
  • Kartor
  • Alster av bildkonst
  • Musikaliska verk (noter)
  • Diktverk
Upphovsmannen kan inte hindra att verket som ingår i den allmänna handlingen, eller i en bilaga till myndighetsbeslut, återges, men har rätt att få betalt för återgivandet. Upphovsmannen har dock inte rätt till ersättning om återgivningen sker i myndighetens egen verksamhet eller då verket återges i samband med att någon redogör för ett mål eller ärende där verket ingått.
Den som exempelvis skriver en bok och refererar ett rättsfall, kan utan tillstånd och utan att betala ersättning till upphovsmannen, åskådliggöra sitt referat med verk som ingår i exempelvis en domsbilaga. Dock får återgivningen av verket bara göras i en omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen.
Allmänna handlingar och upphovsrätt
I upphovsrättslagen finns särskilda regler om allmänna handlingar och upphovsrätt.