Friskola3
Vad kostar Skolkopieringsavtalet?
Senast uppdaterad: 31 januari

Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund har en överenskommelse som innebär att friskolor tecknar avtal på samma villkor som kommunala skolor och förskolor.
Fristående skolor betalar motsvarande ersättning per elev som kommunala skolor. Ersättningen följer det kopieringsavtal som träffas med Sveriges Kommuner och Landsting avseende kopie-ring och tillgängliggörande i kommunala skolor. Skillnaden fr.o.m. januari 2018 är att kommunala skolor övergått till att betala ersättning per elev och kalenderår medan fristående skolor er-lägger ersättning per elev och läsår.
För att uppnå kostnadsneutralitet görs en omräkning av de fristående skolornas elevpris. Läsårs-beloppen per elev för friskolor 2017/2018 utgör summan av halva det kalenderårsbelopp som gäller per elev för kommunala skolor 2017 och halva det kalenderårsbelopp som gäller per elev för kommunala skolor 2018.
Pris per elev/barn läsåret 2017/2018.
Förskola 13.41 kr
Förskoleklass 23.17 kr
Grundskola 78.67 kr
Grundsärskola 76.49 kr
Gymnasieskola 156.67 kr
Gymnasiesärskola 152.54 kr
Yrkeshögskoleutbildning* 117.50 kr
6 % moms tillkommer
*Pris för yrkeshögskoleutbildning avser pris per årsplats

Elevstatistik

Ersättningen för läsåret baseras på SCB:s elevstatistik för respektive läsår under avtalstiden.

För yrkeshögskoleutbildning används statistik från Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas, eller likvärdiga uppgifter, och rapporteras i form av årsplatser.

Årlig fakturering vid läsårets slut

Friskolor faktureras årligen i slutet av varje läsår. Ersättningen beräknas på skolans elevantal och baseras på statistik från SCB.
Skolans inrapportering av elevantalet sker till Skolverket och avser förhållandet per den 15 oktober varje år. De skolor som inte finns med i statistiken får en blankett från Bonus Copyright Access för att rapportera elevantalet.
I det fall ovan nämnd statistik saknas och därmed inte går att använda vid Bonus Copyright Access fakturering i slutet av läsåret ska skolan på uppmaning av Bonus Copyright uppge antalet elever respektive årsplatser.
När behövs avtal?
Teckna avtal
Filer