MoK
Vad kostar kopieringsavtalet för kommunal musik- och kulturskola?
Senast uppdaterad: 2019-12-30

Priset i Musik- och kulturskoleavtalet bestäms i förhandling mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och musikorganisationerna (Musikförläggarna, Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP samt Föreningen Svenska Tonsättare – FST)
Pris per elev kalenderåret 2020
Kommunal musik- och kulturskola 53:00 kr
6 % moms tillkommer
Pris per elev kalenderåret 2021
 Kommunal musik- och kulturskola 54:00 kr
6 % moms tillkommer
Pris per elev kalenderåret 2022
 Kommunal musik- och kulturskola 55:00 kr
6 % moms tillkommer

Treårigt avtal

Avtalet som kommunen tecknar är rubricerat ”Överenskommelse om treårigt kopieringsavtal för noter och sångtexter för kommunal musikskola/kulturskola 2020-2022”. Avtalet tecknas för tre år men elevantal ska rapporteras årligen till Bonus Copyright Access.

Årlig rapportering av elevantal

Ersättningen är baserad på antalet elever. Rapportering av elevantal sker på anmodan av Bonus Copyright Access och lämnas in senast före februari månads utgång respektive år.
Ersättningen för kalenderåret 2020 baseras på elevantalet vid läsårsstarten läsåret 2018/2019.
Ersättningen för kalenderåret 2021 baseras på elevantalet vid läsårsstarten läsåret 2019/2020.
Ersättningen för kalenderåret 2022 baseras på elevantalet vid läsårsstarten läsåret 2020/2021.

Vilka elever ska räknas/rapporteras in?

Kommunen ska rapportera in de elever som får instrumentalundervisning/vokalundervisning i form av ämneskurs i musikskola/kulturskola. Även om en elev får undervisning i flera konstformer/ämnes-kurser ska eleven endast räknas som en (1) elev.

Årlig fakturering

Efter att kommunen har rapporterat antalet elever kommer Bonus Copyright Access att skicka ut en faktura. Betalning ska därefter ske inom 30 dagar.