Vissa krav på de som ska ingå avtal
Senast uppdaterad: 2019-11-27

Enligt upphovsrättslagen ställs vissa krav på vilka som får ingå avtal med stöd av lagens regler om avtalslicens.

Vissa krav på den organisation som ger tillstånd

När rättigheter licensieras kollektivt med stöd av någon av upphovsrättslagens avtalslicensbestämmelser ställs vissa krav på den organisation som representerar rättighetshavarna.
Organisationen ska vara representativ, det vill säga representera ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på ett visst område, exempelvis verk inom det skönlitterära området, verk inom läromedelsområdet eller verk inom området för bildkonst. En organisation som är representativ i upphovsrättslagens bemärkelse är en så kallad huvudorganisation.
Bonus Copyright Access har uppdraget från de 14 huvudorganisationerna på litteratur-, press- och bildområdet att sköta licensieringen samlat för alla rättighetshavare.

Vissa krav på den som får tillstånd

Den som är avtalspart på användarsidan kan vara en organisation, men kan även vara en enskild användare av rättigheter, exempelvis ett företag.
Som exempel på en organisation som är avtalspart på användarsidan och som representerar flera användare, kan nämnas Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som bl.a. förhandlar kopieringsavtal för Sveriges samtliga kommunala grund- och gymnasieskolor och förskolor.
För att få vara licenstagare och därmed part i ett avtal som Bonus Copyright Access slutit ska licenstagaren förstås kunna svara för att det avtal som ingås kommer att följas. En annan viktig förutsättning är att licenstagaren har resurser att kunna betala för licensen.

Stat, landsting och kommun (som är huvudmän för flertalet skolor i Sverige), liksom större väletablerade organisationer och företag kan vara licenstagare.
Representerar licenstagaren medlemmar inom ett visst speciellt område, som till exempel Friskolornas Riksförbund, kan organisationen antingen sluta avtal på uppdrag av individuella medlemmar eller rekommendera sina medlemmar att teckna individuella avtal utifrån det ramavtal som organisationen och Bonus Copyright Access överenskommit.
170_x170
Upphovsrättslagen 42 a §