Kopieringsregler förskola - Bonus Copyright Access

Kopieringsregler för förskolor

Alla kommunala förskolor har kopieringsavtal med oss. Fristående förskolor som har tecknat avtal med oss följer samma regler.

Vem som får kopiera och dela?

Personal och barn får kopiera och dela
Personal och barn får kopiera och dela material. Du kan även be åt någon annan göra själva kopieringen, men kopierat material får enbart användas inom den pedagogiska verksamheten på förskolan.

Vad som får jag kopiera och dela? 

Svenska och utländska offentliga verk får kopiera och delas
Personal och barn får kopiera och dela texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. Material kan hämtas från till exempel fysiska böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter eller från digitala publikationer på internet.

Undantag: Ljud och rörlig bild får inte kopieras och delas
Avtalet ger inte rätt att kopiera rörlig bild eller inspelade verk, exempelvis radio- och tv-program, klipp från Youtube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. För det behövs separata avtal.

Hur man jag kopiera material?

Du får kopiera material både digitalt och analogt
Personal och barn får kopiera verk både digitalt och analogt och använda materialet för undervisning.

Du kan kopiera material genom att exempelvis

 • ladda ner
 • fotografera av
 • skriva ut
 • skanna
 • kopiera i kopiator
 • kopiera och använda i presentationer, till exempel Powerpoint, Keynote eller Prezi
  spara digitala kopior, exempel på förskolans intranät eller på usb.

Hur får jag dela material?

Du får dela material både digitalt och analogt
Det kopierade materialet får delas digitalt eller analogt mellan personal och barn i en grupp inom förskolan, till exempel via e-post eller på en sluten lärplattform. Gruppen som delar på materialet kan exempelvis bestå av barn och personal från en eller flera avdelningar på förskolan.

Du kan dela material genom att exempelvis

 • lägga upp och dela på förskolans intranät eller på en lärplattform
 • projicera
 • dela ut papperskopior.

Hur mycket får jag kopiera och dela?  

Du får dela motsvarande 15 A4-sidor digitalt
Personal och barn får kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala källa, exempelvis en nyhetssajt eller en digital publikation.

Du får fotokopiera eller skanna och dela 15 procent eller högst 15 sidor
Den så kallade 15/15-regeln innebär att du får kopiera eller skanna och dela högst 15 procent av antalet sidor från en bok eller annan pappersförlaga men aldrig mer än 15 sidor.

Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera eller skanna upp till 15 sidor, och är boken eller skriften på 60 sidor kan du kopiera eller skanna upp till 9 sidor (15 procent). Det är alltså inte tillåtet att alltid kopiera 15 sidor; det tillåtna antalet beror på omfattningen av det material du kopierar ur.

Om du behöver kopiera eller skanna ett kapitel eller en artikel på några få sidor mer än det antal som nämns i begränsningsregeln är det tillåtet att kopiera eller skanna och dela upp till 3 ytterligare sidor. Ur en bok på 100 sidor eller mer kan du alltså kopiera eller skanna och dela upp till 18 sidor om det behövs för att kapitlet eller artikeln ska bli fullständigt. Är boken på 60 sidor kan du kopiera eller skanna och dela upp till 12 sidor.

Rätten att kopiera gäller per kalenderhalvår
Rätten att kopiera och dela material enligt avtalet gäller per kalenderhalvår. Det är alltså tillåtet att kopiera och dela från en och samma förlaga en gång per förlaga och barn per kalenderhalvår.

Du får kopiera ett exemplar per elev samt några exemplar till pedagogen
Från en pappersförlaga får du göra så många kopior att barnen får var sitt exemplar och att du som pedagog får några exemplar.

Pedagogens får kopiera för sitt eget bruk
Du får du göra 1 papperskopia av en bok till dig själv. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form. När kopian är till dig själv får du alltså kopiera hela verket utan att behöva ta hänsyn till 15/15-regeln.

Kopiorna får användas för den pedagogiska verksamheten

Du får bara använda kopierat material för den pedagogiska verksamheten inom förskolan. Barngruppens storlek kan variera men rätten är alltid begränsad till förskolan.

Kopiorna får sparas och föras över digitalt till nätverk som endast kan nås av förskolans personal, barn och vårdnadshavare. Kopiorna får alltså inte användas publikt på förskolans öppna webbplats eller liknande.

Kopiorna får projiceras, visas på skärm eller presenteras på annat sätt i den pedagogiska verksamheten. Digitala presentationsbilder får också skrivas ut och delas ut i pappersform samt digitalt mellan personal och barn.

Hur gör jag om jag behöver kopiera och dela på annat sätt än licensen medger? 

Du måste ha tillstånd från rättighetshavaren
Du måste ha ett särskilt tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till ett material om du vill kopiera och dela mer eller på annat sätt än licensen ger rätt till. Rättighetshavare är de som äger rättigheterna till materialet.

För en bok kan det exempelvis handla om att skaffa tillstånd från en eller flera författare, översättare, förlag, bildupphovsmän med flera – de räknas alla som rättighetshavare till boken.

Upphovsrätten gäller alltid – även om utgåvan inte finns tillgänglig
Det är inte tillåtet att kopiera utan tillstånd bara för att en viss utgåva inte längre finns tillgänglig i handeln eller inte längre ges ut. Du måste ändå ha ett tillstånd från upphovsmän och/eller utgivare innan eventuell kopiering kan ske, för att inte riskera att göra intrång i upphovsrätten.

När får jag inte kopiera och dela material?

Nedan redogör vi för vissa situationer när du inte får kopiera och dela material.

När förskolan har ingått annat avtal
Om förskolan har ingått ett annat avtal som reglerar hur digitalt lagrade verk får kopieras och användas gäller villkoren i det andra avtalet.

När materialet är av engångskaraktär
Du får inte kopiera förlagsutgivna och tryckta arbetshäften och annat engångsmaterial med övningar och liknande. Detta gäller däremot inte om det står uttryckligen på materialet att det är fritt att kopiera.

När kopiorna ersätter eller minskar nyanskaffning
Du får bara kopiera ur förlagsutgivet läromedel om det görs för att komplettera förlagsutgivna läromedel som normalt används i den pedagogiska verksamheten. Det är aldrig tillåtet att ersätta eller minska

nyanskaffningen av förlagsutgivna läromedel genom att använda kopior från sådana läromedel.

Om en rättighetshavare har förbjudit kopiering
Avtalslicensen gäller inte om en rättighetshavare har meddelat förbud mot kopiering och tillgängliggörande. Då får du inte kopiera materialet med stöd av skolkopieringsavtalet. Det är bara rättighetshavare som inte är med i någon av våra 14 medlemsorganisationer som kan meddela förbud enligt upphovsrättslagen.

När körmaterial och lösa stämmor kan hyras eller köpas separat
Du får inte kopiera körmaterial som säljs separat. Detsamma gäller lösa stämmor som ingår i ensemble- eller orkestermaterial och som finns att hyra eller köpa.

Om skolan äger materialet i sådan omfattning som krävs för att repetera och framföra ett musikstycke är det tillåtet att kopiera och dela till enstaka barn eller enstaka pedagoger för att tillgodose tillfälliga praktiska behov i en aktuell undervisnings- eller konsertsituation. Vid konserter får publiken då huvudsakligen bestå av förskolans personal och barn samt barnens anhöriga.

När ett musikaliskt verk ska framföras offentligt
Du får inte kopiera ett musikaliskt verk med eller utan sångtext för att framföra verket offentligt. Enstaka kopia är dock tillåtet om kopian endast används av den personal och de barn som ska medverka vid framförandet. Förutsättningen är att det handlar om ett framförande som huvudsakligen riktar sig till förskolans barn och barnens anhöriga.

Du får aldrig dela ut kopierade sångtexter av skyddade verk till åhörarna.

Vad händer om jag inte inte följer licensreglerna?

Intrång i upphovsmannens ensamrätt är straffbart
Att kopiera och dela material på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt. Ett sådant intrång kan leda till både straff och skadestånd.

Uppge alltid namn och källa! 

Ange namn på eller i anslutning till materialet
Du måste alltid respektera upphovsmannens ideella rätt. Därför ska upphovsmannens respektive fotografens namn alltid framgå på eller i anslutning till det kopierade materialet. Läs mer om upphovsrättslagens regler och om upphovsmannens ideella rätt.

Det ska även framgå från vilken källa det kopierade materialet är hämtat. Informationen ska lämnas på eller i anslutning till det kopierade materialet. 

Ange källa på eller i anslutning till materialet
Du måste även ange var du har hämtat det kopierade materialet är hämtat. Informationen ska lämnas på eller i anslutning till det kopierade materialet.

Om utgåvan är slut i handeln eller inte längre ges ut
Det är inte heller tillåtet att kopiera utan tillstånd bara för att en viss utgåva inte längre finns tillgänglig i handeln eller inte längre ges ut. 

I det fallet behövs ett tillstånd från upphovsmän och /eller utgivare innan eventuell kopiering kan ske annars risker man att göra ett intrång i upphovsrätten. 

Tillbaka till Hur får du kopiera/dela?