Det kulturella kretsloppet - Bonus Copyright Access

Det kulturella kretsloppet

Upphovsrätten är grunden för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra rättighetshavare ska få betalt för sitt arbete.

Vad är det kulturella kretsloppet?

Ett kulturellt kretslopp kan beskrivas som en cirkulär rörelse där det som produceras av en kulturskapare används av någon annan som betalar en summa för rätten att använda materialet. Ersättningen går sedan tillbaka till kulturskaparen, vilket i sin tur gör det möjligt för denne att skapa ny kultur – allt från böcker och läromedel i skolor till fotografier och artiklar i en dagstidning, eller i en digital tidning på internet.

Med en licens från Bonus Copyright Access bidrar skolor, företag och organisationer till det kulturella kretsloppet.

Upphovsrätten berör många områden 

Upphovsrätten skyddar bland annat böcker, tidningar, konst, musik, fotografi och film. Detta känner de flesta till. Men det man kanske inte alltid tänker på är att den också skyddar datorprogram, radio- och tv-utsändningar, artistframföranden, teater, balett, bruksföremål som möbler och kläder, arkitektur, kartor, med mera. Listan kan göras lång.

Bonus Copyright Access del i kretsloppet 

Bonus Copyright Access tecknar avtal som ger skolor, företag, organisationer och myndigheter förhandstillstånd att dela och kopiera verk från hela världen vad gäller texter, bilder och noter. Vi är inte vinstdrivande och vårt uppdrag kommer från 14 av Sveriges största organisationer på området. De ersättningar som kommer in från våra avtal går tillbaka till dessa organisationer och bidrar på så sätt till nytt skapande och ny kultur.

Pengar till upphovsmän, förlag och utgivare

Bonus Copyright Access styrelse fördelar ersättningar enligt ett antal allmänna principer som beslutas av vår stämma. Pengarna utbetalas sedan till dels upphovsrättsorganisationer utomlands och dels till våra medlemsorganisationer. När respektive organisation fått sin andel fördelas ersättningen vidare till rättighetshavarna, det vill säga upphovsmännen, förlagen och utgivarna.

Medlemsorganisationen bestämmer hur ersättningen fördelas

Inom ramen för de regler som uppställs i upphovsrättslagen och lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt bestämmer medlemsorganisationerna själva hur pengarna ska användas. Vissa organisationer delar ut ersättning i form av stipendier, andra fördelar individuellt till enskilda rättighetshavare. Vissa avsätter ersättning för att finansiera utbildning eller juridisk rådgivning, andra fördelar i proportion till försäljning, och så vidare.

Tillbaka till Om Bonus