Vår historia - Bonus Copyright Access

Vår historia

Bonus Copyright Access historia sträcker sig 50 år bakåt i tiden. Upphovsrätten i Sverige har funnits i drygt 200 år.

När BONUS – Bild, ord, not, upphovsrättslig samorganisation – bildades 1973 skapades världens första upphovsrättsorganisation för licensiering av fotokopiering inom undervisning. Samma år slöts också det första fotokopieringsavtalet mellan staten och företrädare för rättsinnehavare inom de litterära och konstnärliga områdena för bild, ord och noter.

Avtalet var det första i sitt slag i världen, och det har sedan stått modell för hur rättighetsfrågor kan hanteras i samspel mellan rättighetsinnehavare och användare. Allt sedan dess har licensieringen av upphovsrätt utvecklats i takt med allt fler tekniker används av upphovsmän, utgivare, förläggare och användare för att publicera och mångfaldiga material.

Tidslinje

 • 2023

  Upphovsrättslagen ändrades den 1 januari i samband med införlivandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv – det s.k. DSM-direktivet. Genom lagändringen infördes bland annat en ny rättighet för framställare av presspublikationer och reglering av vissa delningstjänster på nätet.

  Bonus Copyright Access fyller 50 år! Bonus vd Nina Wadensjö och styrelseordföranden Christer Nylander berättar i ett reportage om det som varit och blickar framåt.

  Läs reportaget här

  Christer Nylander och Nina Wadensjö. Foto: Fredrik Ståhl
 • 2017

  Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt träder i kraft den 1 januari. Patent- och registreringsverket (PRV) meddelar i september att de hade registrerat Bonus Copyright Access som en kollektiv förvaltningsorganisation.

  Foto: Bonus
 • 2015

  Under hösten flyttar Bonus Copyright Access till nya kontorslokaler på Torsgatan 21 i Stockholm.

  Foto: Bonnier Fastigheter
 • 2013

  Upphovsrättslagens regler om avtalslicens ändras. Bland annat införs bättre möjligheter att licensiera upphovsrätt på utbildningsområdet och på arbetsplatser.

  Bonus Presskopia lanserar en ny moderniserad upphovsrättslicens för svenska arbetsplatser som gör det möjligt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddade verk både analogt och digitalt. Bonus Presskopia byter dessutom namn till Bonus Copyright Access för att spegla att dagens licensiering inte bara handlar om att framställa kopior av material utan också möjligheten att dela digitala informationskällor.

 • 2010

  Nya treåriga avtal börjar gälla för grund- och gymnasieskolan. Avtalen ger såväl lärare som elever rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material vid undervisning. Litterära verk, bilder och noter får nu kopieras och delas i både digital och tryckt form.

  Bonus Presskopia lämnar ett yttrande till Justitiedepartementet över delbetänkandet ”Avtalad upphovsrätt” (SOU 2010:24).

  Ordet Copyright markeras i en text med rosa överstykningspenna
  Foto: Shutterstock
 • 2005

  Upphovsrättslagen ändras den 1 juli i samband med att Infosoc-direktivet (ett EU-direktiv på upphovsrättsområdet) genomförs i svensk lagstiftning. Skolkopieringsavtalet moderniseras; utöver fotokopiering får lärarna nu även göra utskrifter från digitala förlagor, till exempel från internet.

  Det så kallade interinformationsavtalet för arbetsplatskopiering börjar gälla, baserat på den nya avtalslicensbestämmelsen i upphovsrättslagen som möjliggör kollektiv licensiering på området.

  Foto: Kimberley Farmer/Unsplash
 • 2003

  I slutet av 2003 finns bilaterala avtal om upphovsrätt tecknade med Danmark (Copydan), Finland (Kopiosto), Norge (Kopinor), USA (CCC), England (CLA), Island (Fjölís) och Färöarna (Fjølrít).

  Bonus Presskopia deltar allt mer i arbetet inom den internationella upphovsrättsorganisationen IFRRO och finns representerat i arbetsgrupperna ”European Group”, ”Digital Issues Group”, ”Licensing of Newspapers and Similar Publications” och ”Legal Issues Committee”.

  Bonus Presskopia yttrar sig till Justitiedepartementet dels över förslaget till direktiv om åtgärder och förfaranden för att upprätthålla skyddet för immateriella rättigheter, dels över departementsskrivelsen ”Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.”

 • 1999

  BONUS och Presskopia går samman. Den ekonomiska föreningen Bonus Presskopia skapas.

 • 1996

  Bildorganisationerna ansluter sig till Presskopia.

 • 1994

  Ett kopieringsavtal för universitet och högskolor tecknas med varje enskilt lärosäte. Ramavtalet förhandlas med staten.

  Ett modellavtal som BONUS varit med och arbetat fram skapar förutsättningar för ömsesidiga avtal mellan utländska organisationer för att utväxla ersättningar som betalats in. Modellavtalet togs fram inom ramen för IFRRO-samarbetet (International Federation of Reproduction Rights Organisations)

 • 1989

  Kommunförbundet ersätter staten som motpart i förhandlingarna om ett nytt normalavtal på skolområdet.

  Foto: Freestock/Unsplash
 • 1988

  Den internationella sammanslutningen IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) bildas. IFRRO har mandat att föra sina medlemmars talan inför internationella organ som World Intellectual Property Organization (WIPO), Unesco, Europeiska gemenskapen (numera EU) och Europarådet.

   

 • 1985

  Efter två års förhandling enas BONUS och Utbildningsdepartementet om ett nytt avtal på skol- och högskoleområdet.

 • 1982

  Presskopia bildas av organisationer inom tidnings- och tidskriftsområdet, för att licensiera kopiering av artiklar för intern information inom företag, organisationer och myndigheter.

  Foto: Amador Loureiro/Unsplash
 • 1981

  Den avtalslicensbestämmelse som möjliggör kollektiv licensiering av fotokopiering för användning i undervisning införs i upphovsrättslagen. Ett nytt avtal för skolväsendet tecknas med stöd av bestämmelsen. Även universitet och högskolor tecknar avtal för första gången.

  Foto: Unsplash/Susan Q Jin
 • 1973

  Det första kopieringsavtalet för grund- och gymnasieskolor sluts mellan staten och BONUS efter sex års förhandling. Avtalet blir startpunkten för BONUS verksamhet. Avtalet räknas som det första i sitt slag i världen.

 • 1971

  Rättighetshavarnas gemensamma organ BONUS (Bild, ord, not, upphovsrättslig samorganisation) lanseras. Där finns författare, förläggare, journalister, tidningsutgivare, tonsättare, musikförlag, bildkonstnärer och fotografer representerade.

 • 1967

  Staten tillsätter två sakkunniga personer som ska förhandla fram en avtalsreglering av de upphovsrättsliga frågorna på undervisningsområdet.

  Foto: Unsplash/Johannes Krupin
 • 1960

  Den nya upphovsrättslagen träder ikraft.

  Sveriges lagbok
  Foto: johner.se/Elliot Elliot
 • 1956

  Auktorrättskommittén presenterar utredningen ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk” (SOU 1956:25). Utredningen föreslår helt nya lagar om det upphovsrättsliga skyddet och om skyddet för fotografier.

  Foto: Noaa/Unsplash
 • 1919

  Tre lagar tillkommer på upphovsrättsområdet – en lag om rätten till litterära och musikaliska verk, en lag om rätten till bildkonst och en lag om rätten till fotografiska bilder.

  Foto: Johnny Briggs/Unsplash
 • 1904

  Sverige ansluter sig till Bernkonventionen (BK), vars syfte är att skydda konstnärliga och litterära verk.

   

   

 • 1886

  Bernkonventionen (BK) bildas. Avsaknaden av skydd utanför det egna landets gränser medför att ett antal länder i slutet av 1800-talet enas om en överenskommelse som ger skydd utanför det egna landets gränser. Bernkonventionen administreras i dag av World Intellectual Property Organization WIPO.

  Illustration: Joseph Ferdinand Keppler, digitaliserad av Adam Cuerden
 • 1810

  Sveriges första upphovsrättsliga bestämmelser införs genom en regel i 1810 års tryckfrihetsförordning.

  Foto: Umeå Universitet