Avtalslicensverkan - Bonus Copyright Access

Avtalslicensverkan och skyddsbestämmelser i upphovsrättslagen

Bonus Copyright Access avtal sluts med så kallad avtalslicensverkan. Det ger användaren rätt att använda verk oavsett om rättighetshavaren är med i den organisation som ingår avtalet eller inte.

Avtalslicensernas huvudsyfte är att användarna genom ett enda avtal ska få rätt att använda samtliga verk inom ett visst område. För Bonus Copyright Access del innebär det att vi kan licensiera verk inom de områden som representeras av våra 14 ägarorganisationer.

Med upphovsrättslagens hjälp får avtalet utsträckt effekt vilket på ett praktiskt sätt ger licenstagaren rätt att inom ett visst område använda alla:

  • svenska och utländska verk,
  • verk av upphovsmän som inte är med i huvudorganisationen och
  • verk av avlidna upphovsmän vars prestationer fortfarande är skyddade.

Oavsett om upphovsmannen, förlaget eller utgivaren är medlem i den huvudorganisation som ingår avtalet får licenstagaren en rätt att använda rättighetshavarens verk.

Utanförstående rättighetshavarna

Eftersom licenstagaren får rätt att använda också verk av upphovsmän, förlag och utgivare som inte formellt är med i någon av huvudorganisationerna finns vissa skyddsbestämmelser i lagen för dessa rättighetshavare.

De utanförstående rättighetshavarna ska behandlas på samma sätt som de rättighetshavare som är medlemmar i respektive huvudorganisation ifråga om ersättningar och förmåner som härrör från kopieringsersättningarna.

Som utanförstående upphovsman har man rätt att få ersättning även om organisationen valt att inte fördela medlen individuellt utan organisationen exempelvis istället valt att använda pengarna till kollektiva ändamål.

Skyddsbestämmelser i upphovsrättslagen

Skyddsbestämmelserna för de utanförstående rättighetshavarna är:

  • Principen om likabehandling
  • Rätten att kräva individuell ersättning
  • Rätten att förbjuda användning av verk

1

Likabehandling

Organisationerna behandlar alla rättighetshavare lika vare sig de är medlemmar i organisationerna eller inte. Det innebär att rättighetshavare som inte är medlemmar, så kallade utanförstående rättighetshavare, har rätt att ta del av ersättningarna på samma villkor som organisationernas medlemmar. Utanförstående rättighetshavare har också rätt att ta del av andra förmåner som organisationerna ger om dessa väsentligen bekostas med ersättningar från Bonus Copyright Access avtal, t.ex. juridisk rådgivning.

2

Individuell ersättning

Organisationerna bestämmer självständigt hur ersättningarna ska komma rättighetshavarna till godo, t.ex. som stipendier eller genom att fördelas individuellt. Rättighetshavare som inte är medlem i någon av organisationerna har alltid rätt att få individuell ersättning för användningen av hans eller hennes verk. Rättighetshavare som vill begära individuell ersättning ska vända sig till den av organisationerna som representerar den kategori rättighetshavare som han eller hon själv tillhör. Krav på individuell ersättning för användning av ett visst verk kan framställas inom tre år efter det år verket användes med stöd av något av Bonus Copyright Access avtal.

3

Förbud mot att verk används

Rättighetshavare som inte är medlem i någon av organisationerna, så kallade utanförstående rättighetshavare, kan meddela förbud mot att verk får användas med stöd av Bonus Copyright Access avtal. En rättighetshavare som meddelar ett sådant förbud kan naturligtvis inte ta del av ersättningarna eller andra förmåner från organisationerna.

Tillbaka till För dig som är rättighetshavare