Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar
Nyheter

Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar

Utredningen Kreativa Sverige har resulterat i ett förslag om en nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna. Värnandet av upphovsrätten pekas ut som en viktig del i detta arbete.

Regeringen utsåg 2021 ekonomen och förläggaren Tobias Nielsén till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på en nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna. En bransch som idag rymmer en tiondel av Sveriges alla företag och sysselsätter cirka 190 000 personer. Att ta fram en sådan strategi var ett av förslagen som lämnades av utredningen om kulturens återstart efter pandemin.

Utredningen slår fast att branschen är beroende av att staten undanröjer en rad hinder som idag försvårar en positiv utveckling. Man pekar också på hur politik och företag behöver förhålla sig till en hög förändringstakt inom strategiska områden som samhällsbyggnad, immaterialrätt och digitalisering. Därför föreslås i strategin att en interdepartemental grupp skapas för att koordinera och utveckla arbetet på övergripande nivå.

Strategin utgår från sex områden:

  1. Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan
  2. Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd
  3. Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad
  4. Export, internationalisering och värdeskapande utomlands
  5. Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för alla
  6. Platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter (och tvärtom).

När det gäller delen om upphovsrätten lyfter utredningen bland annat styrkeförhållandena på avtalsmarknaden och hur villkoren påverkar olika parter. Erfarenheterna och underlagen gällande dessa och andra frågor i materialet kommer till stor del från möten med 38 organisationer som samlar, företräder eller stöttar företag eller företagare inom de kulturella och kreativa branscherna.

Läs utredningen i sin helhet här.

Publicerad: 5 september 2022
Dela

Relaterade nyheter

Avtal & licens

Ny informationssatsning för grund- och gymnasieskolan

Inför höstterminen har Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen tagit fram ett informationspaket om upphovsrätt och kopiering i...

5 september 2022
Sveriges lagbok
Nyheter

Översyn av vissa frågor inom upphovsrätten

Regeringen vill ha ett tydligare och modernare regelverk för när användning av upphovsrättsligt material kan ske utan tillstånd.

31 augusti 2022
Upphovsrätt

Kommentar: Regeringens förslag till genomförande av DSM-direktivet

Regeringen har lämnat över sitt förslag på hur Sverige ska genomföra DSM-direktivet till Lagrådet, som nu har yttrat sig...

29 juni 2022