Kommentar: Regeringens förslag till genomförande av DSM-direktivet
Upphovsrätt

Kommentar: Regeringens förslag till genomförande av DSM-direktivet

För några veckor sedan lämnade regeringen över sitt förslag på hur Sverige ska genomföra DSM-direktivet till Lagrådet, som nu har yttrat sig över regeringens förslag. Vår jurist Kiljan Ardal kommenterar här några av de saker som regeringen föreslår.

I höstas publicerades en promemoria (Ds 2021:30) i vilken regeringens tjänstemän på Justitiedepartementet föreslog hur Sverige ska genomföra EU:s direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (det s.k. DSM-direktivet). Därefter skickades promemorian ut på remiss och för några veckor sedan lämnade regeringen över en lagrådsremiss till Lagrådet med sitt förslag på hur direktivet ska genomföras i Sverige. Bonus var en av remissinstanserna för promemorian och kan konstatera att regeringen har tagit till sig av flera av de saker som Bonus lyfte i sitt remissvar.

Den 22 juni presenterades Lagrådets yttrande över regeringens förslag – ett förslag som Lagrådet finner väl genomarbetat.

En grupp barn samlade runt läsplatta i skol- eller förskolemiljö
Foto: johner.se/Scandinav

Artikel 5 – en ny inskränkning för användning av verk vid undervisning

En bestämmelse i direktivet som är av särskild relevans för Bonus är artikel 5, enligt vilken EU:s medlemsländer ska införa en ny inskränkning för undervisning. Syftet med inskränkningen är att lärare och elever ska ges rätt att under vissa förutsättningar använda upphovsrättsligt skyddat material inom undervisningen. Samtidigt ger direktivet en möjlighet för EU:s medlemsländer att bestämma att inskränkningen inte ska gälla om det finns lämpliga licenser som ger motsvarande utrymme för användningen som inskränkningen gör, och som är lätt tillgängliga på marknaden.

Eftersom det i Sverige finns just en sådan möjlighet – genom de avtalslicenser som Bonus samordnar på undervisningsområdet – föreslogs det i promemorian att den nya inskränkningen inte ska påverka den tidigare gällande avtalslicensordningen på undervisningsområdet. Samma bedömning görs även av regeringen, som konstaterar att inskränkningen endast utgör ett komplement till avtalslicensordningen och bara kan användas i den utsträckning rättighetshavarnas organisationer avstår från att erbjuda avtal med avtalslicensverkan.

Utöver detta föreskriver direktivet att avtalsvillkor som inskränker rätten att använda verk i samband med undervisning är ogiltiga och i regeringens föreslagna författningskommentar betonas att detta gäller oavsett om rätten grundas på den nya inskränkningsbestämmelsen eller på avtal med avtalslicensverkan. I Lagrådets yttrande framgår dock att det vid regeringens föredragning av lagrådsremissen har upplysts att detta inte är avsett att innebära att det inte skulle vara möjligt att ta ut en licensavgift för användningen. Eftersom en sådan begränsning alltså är möjlig menar Lagrådet att regeringens författningskommentar bör förtydligas för att undvika risk för missförstånd.

Två personer på arbetsplats i samtal framför sina datorskärmar
Foto: Maskot

Artikel 15 – en ny närstående rättighet för framställare av presspublikationer

Genom direktivets artikel 15 införs en ny rättighet i upphovsrättslagen. Rättigheten tar sikte på användning av presspublikationer online, där framställaren av en presspublikation ges ett skydd för användning av presspublikationen på internet. En följd av att framställaren ges en sådan rättighet är att den som vill använda presspublikationen inom det område som ensamrätten avser – dvs. på internet – behöver inhämta ett tillstånd från framställaren. I och med att skyddet är begränsat till själva presspublikationen som sådan täcker det inte det innehåll som kan tänkas ingå i en presspublikation – till exempel bilder och texter. För sådant innehåll kan med andra ord ytterligare tillstånd behöva inhämtas.

I promemorian gjordes bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl att föreslå en ny avtalslicens för den nya framställarrätten – något som Bonus och flera andra remissinstanser inte höll med om. Bonus förordade i stället att en sådan avtalslicens införs och ser därför positivt på att regeringen delar denna uppfattning genom att föreslå att en ny särskild avtalslicens införs för den nya framställarrätten. Samma sak har redan genomförts i Danmark.

I den svenska versionen av direktivet benämns den rättighetshavare som artikel 15 tar sikte på som ”utgivare”, varför den nya rättigheten har kommit att kallas för en ”utgivarrätt”. En intressant språklig detalj är att regeringen nu föreslår att begreppet utgivare justeras till framställare. Detta eftersom begreppet utgivare har en annan innebörd i andra rättsliga sammanhang och därför riskerar att missförstås. I dagligt tal lär det dock fortsatt refereras till den nya ”utgivarrätten”.

Foto: Unsplash/John Schnobrich

Artikel 17 – upphovsrättsligt ansvar för vissa leverantörer av onlinetjänster

En bestämmelse i direktivet som har fått mycket uppmärksamhet är artikel 17. Inte minst för några veckor sedan då EU-domstolen meddelade sitt avgörande i mål C‑401/19, där frågan var huruvida artikel 17 bryter mot användarnas yttrande- och informationsfrihet och därmed skulle förklaras ogiltig (något som domstolen inte ansåg vara fallet).

Enkelt förklarat innebär artikel 17 att det i upphovsrättslagen införs ett nytt ansvar för den typ av onlineplattformar som möjliggör för sina användare att ladda upp och dela med sig av upphovsrättsligt skyddat innehåll (till exempel Youtube), där det är plattformarna som ska anses förfoga över själva överföringen till allmänheten av det innehåll som användarna laddar upp på plattformen. Trots att utgångspunkten i artikel 17 alltså är att det är plattformarna som har det upphovsrättsliga ansvaret så regleras i artikeln också förutsättningarna för att en plattform ska undgå ett sådant ansvar. För den plattform som inte har erhållit tillstånd från rättighetshavarna krävs dock att en rad åtgärder vidtas för att en sådan ansvarsfrihet ska bli aktuell.

Utöver själva ansvarsfrågan reglerar artikel 17 även relationen mellan plattform och användare, där användarna ska ges en rätt att – utan hinder av upphovsrätten – använda skyddade verk för citat, kritik och recensioner samt i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte. Lagrådet har dock invänt mot den lagtext som regeringen har föreslagit vad gäller just användning av verk för kritik och recensioner och anser att den bör omformuleras för att bättre överensstämma med innebörden av direktivet. Lagrådet betonar också att om det öppnas för en mer omfattande möjlighet att använda verk för kritik och recensioner riskerar det att drabba rättighetshavarna negativt.

Artikel 17 är omfattande och föreslås genomföras genom 13 nya bestämmelser i upphovsrättslagen (52 i-52 u §§). Ser man till den lagtext som regeringen föreslår i sin lagrådsremiss så stämmer den i huvudsak överens med den lagtext som föreslås i promemorian. En sak som Bonus dock invände mot i promemorian var ett förslag om att livesändningar inte skulle omfattas av artikel 17. Vi kan nu konstatera att regeringen här intar en aningen öppnare position i frågan än den som framhölls i promemorian och betonar att regeringens bedömning inte innebär att livesändningar undantas, utan att regeringens tolkning tar sin utgångspunkt i direktivets ordalydelse som är densamma som nu föreslås i det svenska lagförslaget och att det ytterst är EU-domstolens uppgift att tolka direktivets ordalydelser.

Efter att Lagrådet nu har yttrat sig över regeringens förslag återstår för regeringen att ta fram en proposition som sedan riksdagen ska ta ställning till. Regeringen föreslår att de nya lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Bonusnytt – det senaste om upphovsrätt direkt i mailen

Nyhetsbrevet Bonusnytt skickas ut cirka 8 gånger per år och innehåller omvärldsbevakning kring bransch- och upphovsrättsfrågor, samt intervjuer och insikter från undersökningar och rapporter.

Börja prenumerera här

Publicerad: 29 juni 2022
Dela

Relaterade nyheter

Intervju

”Madam Copyright” tror helhjärtat på kulturens värde

Bonus möter legendaren Tarja Koskinen-Olsson som berättar om hennes fleråriga arbete med kollektiv förvaltning.

17 oktober 2023
Upphovsrätt

AI-jättar förhandlar med utgivare

Financial Times rapporterar att Google och OpenAI, tillsammans med andra ledande techföretag, förhandlar för att nå avtal med mediebolag...

16 juni 2023
Upphovsrätt

9 av 10 vill respektera upphovsrätten

Vi har tittat närmare på tjänstemäns attityder till upphovsrätt, regelefterlevnad och upphovsrättsinnehavares rättigheter. Resultatet visar att de flesta tycker...

14 juni 2023