Klagomål - Bonus Copyright Access

Klagomål

Om du är rättighetshavare eller företräder en annan kollektiv förvaltningsorganisation som vi har ingått ett representationsavtal med och vill framföra klagomål på något i vår verksamhet kan du kontakta oss via e-post på adressen info@bonuscopyright.se.

Enligt våra rutiner hanterar vi klagomål skyndsamt vilket innebär att du inte ska behöva vänta någon längre tid på svar. Bedömningen av vilken tid som är rimlig får göras i varje enskilt fall. Enklare klagomål kan vi besvara relativt omgående medan andra kan kräva viss utredning. Vi besvarar ditt klagomål skriftligen, till exempel genom e-post. Om vi inte tillmötesgår dig lämnar vi en motivering för det. 

Med rättighetshavare menas i detta sammanhang den som innehar rättigheter eller som har rätt till en del av rättighetsintäkterna, utan att vara en kollektiv förvaltningsorganisation eller en sådan medlem som företräder rättighetshavare. 

Tillbaka till För dig som är rättighetshavare